ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ),

 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ/ΑΘΗΝΑ

 & ΒΟΙΩΤΙΑ

      - - -

  TV AREA

Έρευνα : Τό lockdown αὐξάνει τούς θανάτους, δέν τούς μειώνει!

newspull
0

 


Γράφει ο Κωνσταντῖνος Βουγᾶς, Δρ Μοριακῆς Βιολογίας

 

Τό lockdown ἔχει γίνει πλέον ἕνας παγκοσμίως γνωστός ὅρος. Εἶναι τό “ἐργαλεῖο” πού χρησιμοποιεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν κυβερνήσεων τοῦ πλανήτη μας γιά νά περιορίσουν τήν διασπορά τοῦ Sars-Cov-2. Οἱ κυβερνήσεις ἔχουν πείσει τόν κόσμο ὅτι τό lockdown εἶναι ἡ μοναδική λύση γιά τήν προστασία τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν καί τοῦ συστήματος ὑγείας. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι μέ αὐτή τήν τακτική, ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται μέ ἰδιαίτερο “ζῆλο” στήν πατρίδα μας, ΔΕΝ προστατεύεται ἡ ὑγεία καί ἡ ζωή τῶν πολιτῶν καθώς, ὅπως θά δείξουμε παρακάτω, TO LOCKDOWN ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΥΞΑΝΕΙ!

Συγκεκριμένα, ἕνα ἄρθρο, πού δημοσιεύθηκε στό ἔγκυρο ἐπιστημονικό περιοδικό διεθνοῦς εὔρους The British Medical Journal (https://www.bmj.com/), τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2020, ἀπό τόν Ken Rice καί τήν ὁμάδα του [1] χρησιμοποιήθηκε ἕνα ἐργαλεῖο ὑπολογιστικῆς ἐξομοίωσης [2] γιά νά ἐκτιμηθεῖ πῶς θά ἐξελισσόταν ἡ πορεία τοῦ ἰοῦ μέ, καί χωρίς lockdown στό Ἡνωμένο Βασίλειο. Ἡ ὁμάδα ἀπέδειξε ὅτι ἡ πολιτική τοῦ ὁριζόντιου καί γενικευμένου lockdown, παρότι μειώνει τή διασπορά τοῦ ἰοῦ καί, κατ’ ἐπέκταση τό βάρος στίς ἐντατικές, ἔχει ὡς κόστος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!!!

Συμπέρασμα: Τά γενικευμένα lockdown δέν μειώνουν τούς θα-νάτους ἀπό COVID-19, ἁπλᾶ τούς καθυστεροῦν καί τούς αὐξάνουν. Ὅπως ἀναφέρει καί ὁ καθηγητής κ. Ἰωαννίδης σέ ἕνα ἄρθρο στό ἴδιο περιοδικό [3], ἡ λογική τοῦ lockdown γιά τή λεγόμενη ἰσοπέδωση καμπύλης, ἀγνοεῖ τήν ἐποχικότητα καί στηρίζεται πάνω σέ δεδομένα παρατήρησης ἡλικίας 100 ἐτῶν, ἀπό τήν πανδημία τοῦ 1918 μέ ποσοστό θνησιμότητας 100 φορές ὑψηλότερο ἀπό αὐτό τοῦ COVID-19. Στό ἴδιο ἄρθρο, ὁ καθηγητής ἐπισημαίνει ὅτι τό lockdown ἦταν δικαιολογημένο στήν ἀρχή τῆς ἐπιδημίας, ὅταν πιστεύαμε ὅτι ἡ θνησιμότητα εἶναι περίπου 3.4% καί ὅτι δέν ὑπῆρχαν ἀσυμπτωματικοί, πού μποροῦν νά μεταδώσουν τόν ἰό, στοιχεῖα πού δικαιολογοῦσαν τόν φόβο γιά 50 ἑκατομμύρια θανάτους, σάν τήν προαναφερθεῖσα πανδημία τοῦ 1918. Ὡστόσο, τά δεδομένα γρήγορα ἔδειξαν ὅτι ὄχι μόνο δέν ὑπάρχουν ἀσυμπτωματικοί πού μεταδίδουν τήν ἀσθένεια, ἀλλά καί ὅτι αὐτοί μπορεῖ νά εἶναι ἀπό 5 μέχρι 500 φορές τό νούμερο τῶν κρουσμάτων πού ἀνιχνεύονται ἀπό τά μοριακά τέστ, γεγονός πού μειώνει δραματικά τήν θνησιμότητα σέ περίπου 0.3%, ποσοστό πού ὡστόσο ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ LOCKDOWN ΣΑΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ.

Τό lockdown ὅμως δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας λανθασμένος τρόπος διαχεί-ρισης τῆς κρίσης. Εἶναι ἕνας τρόπος πού ἐπιφέρει ἄνευ προηγουμένου κα-ταστροφές σέ παγκόσμια κλίμακα. Ἄς κοιτάξουμε, λοιπόν, τήν καταστροφή κατάματα! Τό ΔΝΤ ἐκτιμᾶ ὅτι τά lockdowns, πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ μέχρι σήμερα ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ $28 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜ-ΜΥΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025 [4].

Σύμφωνα μέ τήν ἴδια πηγή, ἡ Gita Gopinath, ἐπικεφαλῆς οἰκονομο-λόγος τοῦ ΔΝΤ, δήλωσε ὅτι ἡ παγκόσμια οἰκονομία βιώνει τή «χειρότερη κρίση μετά τή Μεγάλη Ὕφεση» τοῦ 1930 καί ὅτι ἡ χαμένη παραγωγή θά ἐκδηλωθεῖ σέ πολλές χῶρες ὡς «σοβαρή ἐπιδείνωση τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς». Ἡ κα Gopinath ἐπίσης, ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ἀκραία φτώχεια στίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες, ἡ ὁποία μειωνόταν γιά δύο δεκαετίες, θά αὐξηθεῖ ξανά τά ἑπόμενα χρόνια. Ἐπίσης, σέ ἕνα ἄρθρο διαμαρτυρίας, πού δημοσιεύθηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 2020 στό “The Lancet” (τό ἐγκυρότερο ἰατρικό περιοδικό τοῦ κόσμου) [5] ἐπισημαίνεται ὅτι τό lockdown δέν εἶναι ἰσότιμο, μέ τήν ἔννοια ὅτι βαραίνει ἀσύμμετρα τούς φτωχούς καί ἀδύναμους τοῦ κόσμου μας. Στό συγκεκρι-μένο ἄρθρο, οἱ συγγραφεῖς διαμαρτύρονται ἀπέναντι στή διεθνῆ ἀδιαφορία γιά τά θύματα τοῦ lockdown, τά ὁποῖα σύμφωνα μέ στοιχεῖα, πού παρου-σιάζονται μέσα στό ἄρθρο εἶναι:

(α) θάνατοι καρκινοπαθῶν [6]

(β) θάνατοι παιδιῶν ἀπό ἱλαρά [7]

(γ) θάνατοι γυναικῶν κατά τον τοκετό [8]

Στό ἴδιο ἄρθρο παρουσιάζεται καί ἡ ἄποψη τῆς UNICEF, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τά lockdowns σκοτώνουν ἀνθρώπους μέσα ἀπό τήν ἀποδό-μηση τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας καί τήν στέρηση τῶν πόρων καί μέσων δια-βίωσης [9]. Ὅπως εἰδικά ἐπισημαίνεται: «Στό κάτω μέρος τοῦ παγκόσμιου ἀνθρώπινου σωροῦ, ἡ ὕφεση δέν εἶναι ἁπλῶς θέμα λιγότερων ἀγαθῶν: εἶναι ζήτημα ζωῆς καί θανάτου».

Ἐπιπλέον, μιά μελέτη πού παρουσιάζεται στήν ἱστοσελίδα τοῦ Kaiser Family Foundation [10] σχετικά μέ τίς ἐπιπτώσεις τοῦ lockdown στήν ψυχική ὑγεία, ἀναφέρει ὅτι τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, ἦσαν καταστροφικά. Σχεδόν οἱ μισοί ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ἀπομονώθηκαν λὀγῳ lockdown ἀνέφεραν ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στήν ψυχική τους ὑγεία, πού ὀφείλονται σέ ἀνησυχία ἤ ἄγχος, πού σχετίζονται μέ τόν κορωναϊό.

Σύμφωνα μέ τήν ἴδια μελέτη, τό ἄγχος καί ἡ ἀνησυχία, πού προκαλοῦνται ἀπό τίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις, πού ἐπιφέρει τό lockdown, ἔχουν ὁδηγήσει στήν ἀνάπτυξη ἤ ἐπιδείνωση τῆς κατάθλιψης, τῆς κατάχρησης οὐσιῶν καί ἄλλων ψυχιατρικῶν διαταραχῶν σέ εὐάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμ-βανομένων ἀτόμων μέ προϋπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές καί ἀτόμων πού κατοικοῦν σέ περιοχές μέ ὑψηλό ἐπιπολασμό τοῦ ἰοῦ. Τέλος, ἄρθρο πού παρουσιάζεται στήν ἱστοσελίδα τοῦ CGD (Center for Global Development – https://www.cgdev.org) [11] παραθέτει δημοσιευ-μένες μελέτες, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τό μέγεθος τῆς καταστροφῆς τοῦ lockdown καί τό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΝΡΘΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ. Μιά ἀπό αὐτές, πού ἔγινε ἀπό ἐπιστήμονες τοῦ Johns Hopkins, ἀνέφερε ὅτι σέ 118 χῶρες χαμηλοῦ καί μεσαίου εἰσοδήματος, ἡ αὔξηση τῶν θανάτων παιδιῶν καί μητέρων, θά εἶναι καταστροφική. Μέ βάση ἕνα εὔλογο σενάριο, οἱ συγγραφεῖς ἐκτιμοῦν ὅτι εἶναι πιθανόν νά ὑπάρξουν 2.300.000 ἐπιπλέον θάνατοι παιδιῶν καί 133.000 ἐπιπλέον μητρικοί θάνατοι κατά τό πρῶτο ἔτος τῆς πανδημίας, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀλλαγῆς προτεραιοτήτων τῶν συστημάτων ὑγείας γιἀ διαχείριση τοῦ κοροναϊοῦ, μειωμένη πρόσβαση σέ τρό-φιμα, ἤ ἄλλες σκόπιμες ἐπιλογές, πού ἔγιναν σάν ἀντίδραση στήν ἐπιδημία.

Ὑπάρχουν πολύ περισσότερα στοιχεῖα, τά ὁποῖα οἱ ἀναγνῶστες μποροῦν νά βροῦν στόν συγκεκριμένο σύνδεσμο καί τούς παρακαλοῦμε θερμότατα νά τό κάνουν! Γιατί, λοιπόν, δέν προσπαθοῦν οἱ κυβερνῶντες ὅλου τοῦ κόσμου νά βροῦν μιά ἄλλη λύση; Ὅλοι μᾶς λένε ὅτι ἡ λύση αὐτή εἶναι ὁ ἐμβολιασμός. Δέν εἴμαστε ἐναντίον τῶν ἐμβολίων! Εἴμαστε ὑπέρ τῶν ἀσφαλῶν ἐμβολίων, τῶν ὁποίων οἱ μελέτες ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ ὅπως πρέπει, στό μέγεθος πού πρέπει καί στό χρόνο πού πρέπει. Δυστυχῶς, τά ἐμβόλια πού ἦρθαν ἆρον ἆρον, λιγότερο ἀπό ἕνα χρόνο μετά τήν ἔλευση τοῦ Κορωναϊοῦ, δέν εἶναι δυνατό νά πληροῦν αὐτές τίς προδιαγραφές. Δέν ὑπάρχουν ὅμως ἄλλες λύσεις; Τό lockdown, ὅπως εἴπαμε καί πιό πάνω, γίνεται γιά νά ἀποσυμφορηθοῦν οἱ ἐντατικές, χωρίς ὡστόσο νά μειώνονται οἱ θάνατοι.

Ἄν ὑπῆρχαν φάρμακα τά ὁποῖα νά ἀντιμετώπιζαν τά μέτρια καί βαρειά συμπτώματα τοῦ ἰοῦ, νά μείωναν τούς χρόνους νοσηλείας καί τά ποσοστά εἰσαγωγῶν στίς ἐντατικές, μειώνοντας ταὐτόχρονα καί τόν ἀριθμό τῶν θανάτων, ἡ χρήση αὐτῶν τῶν φαρμάκων, σέ συνδυασμό μέ μικρά στοχευμένα lockdown εὐπαθῶν ὁμάδων (πού δέν ἔχουν οἰκονομικές ἐπιπτώσεις) δέν θά ἔλυναν τό πρόβλημα; Ἔ, λοιπόν αὐτά τά φάρμακα ὑπάρχουν:

α) κολχικίνη: Καναδική μελέτη ἔδειξε ὅτι ἡ χορήγηση κολχικίνης σέ ἀσθενεῖς COVID-19 «μείωσε κατά 44% τήν θνητότητα, 25% τήν νοσηλεία καί 50% τήν ἀνάγκη διασωλήνωσης» [12].

(β) Ἰσραηλινό φάρμακο, πού φαίνεται ὅτι θεράπευσε 29 ἀπό τούς 30 ἀσθενεῖς στούς ὁποίους χορηγήθηκε [13].

(γ) Τά μονοκλωνικά ἀντισώματα tocilizumab καί sarilumab ἀποτρέπουν θανάτους COVID-19 σύμφωνα μέ μελέτη τοῦ Imperial College [14].

(δ) Τό FDA δίνει ἄδεια χρήσης τῶν μονοκλωνικῶν casirivimab καί imdevimab γιά θεραπεία ἀσθενῶν μέ COVID-19 [15] …καί πολλά πολλά ἄλλα!

Κάποια ἀπό αὐτά βρίσκονται ἀκόμα σέ ἐρευνητικό στάδιο, ἀλλά οἱ φαρμακοβιομηχανίες μας ἀπέδειξαν ὅτι μποροῦν νά συμπτύξουν τό χρόνο ἀπό δεκαετίες σέ μῆνες δεδομένων τῶν κατάλληλων χρηματικῶν πόρων, ὁπότε αὐτό δέν εἶναι πρόβλημα.

Θά μᾶς ποῦν, βέβαια, ὅτι αὐτά τά φάρμακα εἶναι κατά πολύ ἀκριβότερα ἀπό τά ἐμβόλια, ὅμως ἐκεῖ, τό ἐπιχείρημά μας εἶναι ὅτι αὐτά δέν θά χορηγηθοῦν σέ ὁλόκληρο τόν πληθυσμό, ἀλλά μόνο στούς πάσχοντες, ἄρα, τό συνολικό κόστος εἶναι τό ἴδιο, ἤ, ἴσως καί μικρότερο! Τέλος, γιατί κανένας ἀπό τούς κυβερνῶντες δέν μιλάει γιά τήν δόμηση ἑνός ὀργανωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας ὑγείας στή χώρα μας, τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά περιορίσει τή συσπείρωση τοῦ πληθυσμοῦ στά νοσοκομεῖα, τά ὁποῖα μετατρέπονται σέ ἑστίες διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ καί καταδικάζουν σέ θάνατο τό μεγαλύτερο ποσοστό ὅσων διασωληνώνονται, ἐξ αἰτίας τῶν ἐνδονοσοκομειακῶν λοιμώξεων; Ἀναμφισβήτητα ὑπάρχουν λύσεις, οἱ ὁποῖες δέν περιλαμβάνουν τόν ἀφανισμό καί τήν ἐξαθλίωση τῶν πολιτῶν, ἀλλά, γιά κάποιο λόγο, οἱ κυβερνῶντες δέν τίς συζητοῦν σάν ἐνδεχόμενα. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἐρώτηση στήν ὁποία καταλήγουμε, εἶναι ἡ ἑξῆς: Εἴμαστε πλέον τόσο νεκρωμένοι πού θά παραμείνουμε παθητικοί θεατές τοῦ ἔργου τῆς ἐξαθλίωσης καί δολοφονίας τόσο ἡμῶν, ὅσο καί τῶν παιδιῶν μας; Ἄν ναί, τότε εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας μας καί καλῶς πράττουν αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν! Ὁ κόσμος, ἄλλωστε, ποτέ δέν χρειαζόταν ζωντανούς-νεκρούς!

Πηγη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)

4/4/21 5:22 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !