ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ Μητροπολίτας

newspull
0

newspull Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις μας

Γράφει ὁ κ. Περικλῆς Ἠλ. Νταλιάνης, Θεολόγος

  Δυστυχῶς ἀρκετοὶ ἀνάξιοι κληρικοί, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἔχουν αἱρετικὲς διδασκαλίες (ἀνάθεμά τους γ΄), στεροῦνται καὶ τοῦ Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ἤθους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑποστηρίζουν ἀκόμη καὶ τὴν ἀνοχὴ (ἂν ὄχι ἀποδοχὴ) στὴν σεξουαλικὴ διαστροφή. Πιθανὸν νὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ παρόμοια πάθη, ἀλλιῶς δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἄρνηση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

  Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τῆς 17ης Μαρτίου 2024, μὲ τὶς κακόδοξες ἀπόψεις τοῦ οἰκουμενιστοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος κάνει πλάτες στὴν καθιέρωση τοῦ Σοδομισμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα:

  «Μὲ τὴν ἀπόφασή της αὐτὴ (ἐννοεῖ τὴν ΔΙΣ), οὔτε ὑποκίνησε στάσεις, οὔτε προκάλεσε ἔριδες, οὔτε δημιούργησε διχαστικὲς τάσεις, ἀντίθετα μὲ τρόπο ἤρεμο καὶ συνεκτικὸ εἶπε αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ πεῖ. Αὐτὸ ἐπανέλαβε καὶ στὸ ἀνακοινωθέν της. Δὲν προέτρεψε σὲ συλλαλητήρια, δὲν ἀποφάσισε γιὰ δημοψηφίσματα, δὲν ἀφόρισε κανένα καὶ οὔτε θὰ τὸ κάνει ποτέ. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲ χωροῦν οἱ πόλεμοι καὶ ἡ διχοστασίες, ὅποτε μάλιστα τὶς υἱοθέτησε, ἐκείνη ζημιώθηκε. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κανένα δὲν ἀποκλείει, ἐὰν ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποκλειστεῖ ἀπὸ μόνος του. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ πνεῦμα κατανόησης καὶ ἀποδοχῆς δέχεται τὸν καθένα, ἀκόμη καὶ τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ τὴν πόρνη, χωρὶς νὰ ἀποδέχεται ὅμως καὶ τὴν ἁμαρτία. Πάντα περιμένει τὴν ἐν μετανοίᾳ ἐπάνοδο τῶν πεπτωκότων γι’ αὐτὸ καὶ τονίζει ὅτι τὸν ἐρχόμενον οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω!

Οἱ ὁποιεσδήποτε, λοιπόν, ἀκραῖες ἐνέργειες ἀποκλεισμοῦ, ἀφορισμοῦ καὶ ἀποβολῆς δὲν ἔχουν θέση μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ἀπαιτεῖται νὰ πρυτανεύουν πάντα ἡ ἀγάπη, ἡ κατανόηση καὶ ἡ καταλλαγή. Ἡ ψυχραιμία καὶ τὸ μέτρο καὶ ὄχι οἱ ἀκρότητες. Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸ λίθο βαλέτω. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ σ’ ἐκείνους ποὺ λιθοβολοῦσαν μία πόρνη γυναῖκα».

Ἐκκλησιολογικὴ παραποίησις τοῦ Μεσσηνίας Χρυσοστόμου

  Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ἔχοντας σπουδάσει στὴν Δύση, ἔχει ἀλλοιώσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δέχεται τόσο τὶς αἱρέσεις καὶ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, ὅσο καὶ τὴν ἠθικὴ διαστροφὴ τῶν ὁμοφυλόφιλων, κάτι τὸ ὁποῖο ὀνομάζει ὡς δῆθεν “ἀγάπη”. Μάλιστα εἶναι ὑπερήφανος, ὅπως λέει, διότι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύν­οδος, δὲν ἔκανε τίποτα γιὰ νὰ σταματήσει τὸ νομοσχέδιο.

Ὁμιλεῖ γιὰ τὴν πόρνη τοῦ εὐαγγελίου ποὺ μετανόησε καὶ τὴν ταυτίζει ὁ ἀθεόφοβος μὲ τοὺς ἀμετανόητους ὁμοφυλόφιλους, οἱ ὁποῖοι ἐκτὸς τῶν ἄλλων κάνουν καὶ παρὰ φύσιν πολιτικὸ γάμο. Ξεχνᾶ τὰ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τὰ ὁποῖα ὁμιλοῦν γιὰ τὴν κόλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων. Λέγει ὁ Παῦλος: «Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν. Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρρενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους…» (Κεφ. 1 στ. 18-25).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τοποθετεῖ ὅλο τὸ πρόβλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας πρῶτα σὲ πνευματικὴ βάση. Στὸν εἰκοστὸ πέμπτο στίχο τῆς πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς του λέγει: «μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα…». Τονίζει λοιπὸν ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅτι ἔγινε μία διαστροφὴ τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς δὲν ἐμπόδισε τὴν φυσικὴ σχέση μεταξὺ τῶν δύο φύλων, ὥστε νὰ φθάσουν «δικαιολογημένα» νὰ ἐξωκείλουν στὴν «ἀλλόκοτον λύσσαν ἄρρενες ἐν ἄρσεσιν, ἀφέντες τὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἀφοῦ οἱ ὁμοφυλόφιλοι λάτρεψαν τὰ κτίσματα ἀντὶ τοῦ Θεοῦ».

Ὁ Ἀφορισμὸς τῆς Ἐκκλησίας

  Ὁ βαρέως ἁμαρτάνων ἄνθρωπος, ἢ αὐτὸς ποὺ πέφτει σὲ αἵρεση, ἀλλὰ εἶναι πρῶτα βαπτισμένος, ἀρνεῖται οὐσιαστικὰ τὸ βάπτισμά του, ὁπότε ἑκούσια ἀφορίζεται, δηλαδὴ μὲ τὴν θέλησή του βγαίνει ἐκτὸς τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλὰ ἡ Ἐκκλησία ἐπιβεβαιώνει τὸ γεγονὸς αὐτό!

  Ὁ ἀφορισμὸς τῶν ἀμετανόητων εἶναι πράξη ἀγάπης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιατί τοὺς ὁδηγεῖ στὴν μετάνοια καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀποφασίζουν ποιὸς ἀφορίζεται καὶ ποιὸς ὄχι καὶ δὲν ἀποφασίζει ἀντίθετα ὁ (παπόφιλος-οἰκουμενιστὴς) Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικὰ ἀφήνει τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἀμετανοησία!

Δὲν εἶναι τυχαία ἡ κακόδοξη ἄποψη τοῦ Μεσσηνίας Χρυσόστομου, ὁ ὁποῖος ἔλεγε πρὶν δύο χρόνια τουλάχιστον, ὅτι “οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι τέκνα τοῦ Θεοῦ”, ὅταν ἡ Ἁγία Γραφὴ τοὺς ὀνομάζει ὡς “τέκνα τοῦ διαβόλου”, καθότι ὁ Θεὸς δημιούργησε Ἀρσενικὸ καὶ Θηλυκὸ καὶ ὄχι τοὺς ἀμετανόητους ὁμοφυλόφιλους.

Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸ λίθον βαλέτω

  Ἡ γνωστή φρασὴ τῆς Ἁγίας γραφῆς «ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω» (Ἰωάννης 8: 7), εἶναι μία ἀπὸ τὶς γνωστότερες φράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου, ποὺ βρίσκεται στὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο καὶ ἀφορᾶ τὴ γυναῖκα ποὺ ἤθελαν νὰ λιθοβολήσουν γιὰ λόγους μοιχείας. Ὅμως ἐσκεμμένα κάποιοι τὴν παραποιοῦν, προκειμένου νὰ παρουσιάσουν τὸν χριστιανισμὸ ὡς δῆθεν “ἀνεκτικὸ” ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία. Ὁ Χριστιανισμὸς ἀγαπάει τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ μισεῖ τὴν ἁμαρτία του, ὁπότε δὲν τὸν ἀφήνει σὲ αὐτή!

Ὅταν ὁ Χριστὸς λέει “ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸ λίθον βαλέτω”, ὁμιλεῖ κυρίως κατὰ γράμμα καὶ λιγότερο κατὰ πνεῦμα, διότι στὴν πραγματικότητα πῆγαν νὰ δολοφονήσουν μὲ λιθοβολισμὸ τὴν πόρνη, ὁπότε ὁ Χριστὸς ἀπέτρεψε τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ στὴν συνέχεια ἐπιτίμησε τὴν πόρνη καὶ ἔλεγξε τὴν ἁμαρτία της μὲ ἀποτέλεσμα ἡ πόρνη νὰ μετανοήσει.

Ἀντίθετα ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος εἶναι σὰν νὰ τοὺς λέει νὰ μείνουν στὴν ἁμαρτία. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἑρμηνεύει ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος τὰ χωρία, κάποιοι θὰ τοῦ ἀπαντοῦσαν, ὅτι “ὁ Χριστὸς ἐνδεχομένως νὰ ἀφήνει ἐλεύθερη τὴν πράξη τοῦ λιθοβολισμοῦ γιὰ κάποιον ἀναμάρτητο”. Αὐτὰ βέβαια εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἀγαπάει τὸν κάθε ἀμετανόητο, τὸν ὁποῖο θέλει νὰ ἀφήσει καὶ ἀφήνει στὴν ἀμετανοησία του! Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι διαστρεβλώνει τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Ξεχνάει ὅτι ὁ Θεὸς ἔκαψε τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα γιὰ αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα. Μήπως κατηγορήσει καὶ τὸν ἴδιο τὸν Θεό;

Κατόπιν τούτων ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες του, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τὴν οἰκογένεια καὶ κάνουν “πλάτες” στὸ γάμο τῶν ὁμοφυλόφιλων, ὡς δούρειοι ἵπποι τῆς Ἐκκλησίας, λαμβάνουν τὰ Ἀναθέματα τοῦ Συνοδικοῦ τόμου τῆς Ὀρθοδοξίας, τὰ ὁποῖα ἔλαβαν καὶ οἱ αἱρετικοὶ τῶν προηγούμενων αἰώνων, καθότι ὅπως λέει σοφὰ καὶ ὁ λαὸς “τὸ μῆλο κάτω ἀπὸ τὴν μηλιὰ θὰ πέσει”!

Ἕνας ἁπλοῦς ἱερεὺς ἔσωσε τὸ κῦρος τῆς Ἐκκλησίας

  Ἱερέας στὰ Κύθηρα ἔκανε τὸ αὐτονόητο καὶ ἀφόρισε τοὺς βουλευτὲς τῆς ΝΔ στὴν περιφέρεια Α΄Πειραιῶς, ἐπειδὴ ψήφισαν τὸν νόμο γιὰ τοὺς ΛΟΑΤΚΙ+.

  Πράξη ἀναθεματισμοῦ κοινοποίησε ἱερέας στὰ Κύθηρα σὲ βουλευτὲς τῆς περιφέρειας Α’ Πειραιῶς καὶ Νήσων. Συγκεκριμένα, ὁ πατὴρ Παῦ­λος Καλλίκας ἱερέας καὶ θεολόγος, Ἐφημέριος Ἐνοριῶν Καρβουνάδας, Κεραμωτοῦ καὶ Ἁγ. Ἠλία Κυθήρων κοινοποίησε πρὸς τοὺς Κωνσταντῖνο Κατσαφάδο, Δόμνα Μιχαηλίδου καὶ Νικόλαο Βλαχάκο πράξη ἀναθεματισμοῦ τους, ἐξαπολύοντας βαρὺ κατηγορῶ καθὼς καὶ τό «…”τὸ ἀνάθεμα ἔστω”, στοὺς βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν τὸ βδελυρὸ καὶ θεοστυγὲς νομοσχέδιο, ὑπὲρ τῶν ἀνωμάλων καὶ διεστραμμένων Σοδομιστῶν ὁμοφυλόφιλων, εἰσάγοντας ἅμα στὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλληνορθοδόξου πατρίδας μας, ἄλλο εὐαγγέλιο».

  Μάλιστα ἀφοῦ τοὺς “στολίζει”, λέγοντας ὅτι εἶναι «ἄνθρωποι φθοροποιοί, δαιμονόπληκτοι καὶ ἑωσφοροκίνητοι», καὶ ἀφοῦ ὑπενθυμίζει “ὅτι τοὺς εἶχαν προειδοποιήσει προσωπικὰ καὶ δημόσια” ξεκινάει τοὺς ἀφορισμούς, οἱ ὁποῖοι ὅπως λέει θὰ τοὺς συνοδεύουν μέχρι νὰ μετανοήσουν ἐμπράκτως καὶ νὰ ἐργασθοῦν ἐμπόνως γιὰ τὴν ἐπαναδιόρθωση τοῦ νομοσχεδίου”.

Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀκόμη καὶ ἐὰν ὁ τοπικὸς Μητροπολίτης δὲν προχωρήσει στὸν ἀφορισμὸ βάσει τῶν ἱερῶν κανόνων, ὁ συγκεκριμένος ἱερέας διασφαλίζει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τοῦ ἀφορισμοῦ, ὅτι ἀφενὸς προφυλάσσει τὸ ποίμνιό του ἀπὸ τοὺς ἀνήθικους καὶ ἄθεους σοδομιστὲς καὶ ἀφετέρου ὅτι οἱ ἀσεβεῖς βουλευτὲς ποὺ ψήφισαν τὸ νομοσχέδιο, δὲν θὰ παρευρεθοῦν στὴν ἐνορία του συμπροσευχόμενοι, γιὰ νὰ ἀδράξουν πάλι ψήφους. Ἐπίσης σῴζει ἔστω καὶ λίγο τὸ κῦρος τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἔχουν καταρρακώσει Μητροπολίτες, ὅπως ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος, ὁ Μεσογαίας Νικόλαος, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ σύγχρονοι “ἀγαπολόγοι”! Μόνο οἱ ἀνεμβολίαστοι εἶναι “ἐκτὸς Ἐκκλησίας” γιὰ τοὺς ἀθεολόγητους Μητροπολίτες καὶ τὴν κακόδοξον λογικήν τους.
Διαβάστε επίσης :

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !