ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Ἡ ἐπέλαση τῆς γιόγκα στά ἑλληνικά σχολεῖα καί στά νηπιαγωγεῖα

newspull
0


newspull Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις μας


ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11  ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.  210 8025211 estiapm@gmail.com

Ὅταν ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν εἶχε διοργανώσει τό ἔτος 2015 ἡμερίδα κατά τῆς γιόγκα[i], εἶχε τονιστεῖ ἀπό τούς ὁμιλητές ὁ μεγάλος κίνδυνος εἰσχώρησης τῆς γιόγκα στά σχολεῖα, ἀκόμα καί ἄν δέν εἶναι ἐπίσημα ἐνταγμένη στά προγράμματα σπουδῶν.

Δυστυχῶς, οἱ τότε ἀνησυχίες μας καθημερινά ἀποδεικνύονται βάσιμες, ἀφοῦ συνεχῶς ἀκοῦμε νέες περιπτώσεις ἄσκησης διαλογισμοῦ στά σχολεῖα, στά νηπιαγωγεῖα, ἀκόμα καί στούς παιδικούς σταθμούς! Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι γνωστό ἰδιωτικό σχολεῖο τῆς Ἀττικῆς, ἀνήρτησε πρόσφατα φωτογραφίες μικρῶν μαθητῶν νά «χαλαρώνουν» μέ ἀσκήσεις γιόγκα[ii] !

Ἀλλά δέν εἶναι πάντα τόσο κραυγαλέες περιπτώσεις, ὅπου τά σχολεῖα καί οἱ ἐκπαιδευτικοί ἐπαίρονται καί δημοσιεύουν τίς ἀσκήσεις γιόγκα πού διδάσκουν τούς μαθητές ὡς κάτι ἐπωφελές. Συνήθως πραγματοποιοῦνται τέτοια μαθήματα ἀνεπίσημα μέσα στήν τάξη, μέ πρωτοβουλία τῶν ἐκπαιδευτικῶν, χωρίς συνεννόηση μέ τή διεύθυνση καί τούς γονεῖς, ὥστε μόνο ἀπό τά συμφραζόμενα τῶν παιδιῶν μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτό ὅτι τά χριστιανόπουλα μυοῦνται σέ αὐτή τήν ἰνδουιστική λατρευτική πρακτική. Πολύ διαδεδομένη εἶναι καί ἡ σχολική ἐξάσκηση σέ προγράμματα ἐνσυνειδητότητας (mindfulness), παραλλαγῆς τοῦ βουδιστικοῦ διαλογισμοῦ γιά τή διατήρηση τῆς συγκέντρωσης καί τῆς «ψυχικῆς ἠρεμίας».

Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ σοβαροῦ πνευματικοῦ κινδύνου, συνιστᾶται ἡ καθημερινή ἤρεμη καί φιλική συζήτηση τῶν γονέων μέ τά παιδιά μετά τό σχόλασμα, σχετικά μέ τίς δραστηριότητες πού ἔκαναν μέσα στή μέρα στό σχολεῖο, ὥστε νά ὑπάρχει στοιχειώδης ἐποπτεία τῶν γονέων, ὄχι μόνο γιά τή γιόγκα, ἀλλά καί γιά ἄλλες πρακτικές ὅπως τό Halloween, ἡ ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα καί ὅλες οἱ νεοεποχήτικες μόδες πού κατέκλυσαν τήν ἐκπαίδευση.

Συνιστοῦμε στούς γονεῖς νά ἐνημερώσουν ἐπαρκῶς (ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους) τά παιδιά τούς σχετικά μέ τή γιόγκα, καί νά τούς ζητήσουν νά ἀρνηθοῦν νά συμμετάσχουν, ἄν ποτέ κληθοῦν. Ὅσες φορές συνέβη αὐτό, ἔλαβαν καί ἄλλα παιδιά τῆς τάξης τό θάρρος καί ἀρνήθηκαν νά συμμετάσχουν.

Ἄν οἱ γονεῖς ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐκπαιδευτικοί βάζουν τά παιδιά νά κάνουν γιόγκα, μποροῦν νά ἀπευθυνθοῦν στόν ἴδιο τόν ἐκπαιδευτικό καί τή διεύθυνση, ζητώντας νά μήν ἐπαναληφθεῖ. Ἐπειδή ἡ γιόγκα εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ[iii]   καί μάλιστα κατεγνωσμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία[iv]  , οἱ γονεῖς δικαιοῦνται νά ἀξιώσουν νά μή συμμετέχουν τά παιδιά τους σέ τέτοιες ἀσκήσεις, διότι ἡ διδασκαλία της σέ παιδιά χριστιανῶν συνιστᾶ τό ἀδίκημα τοῦ ἀθέμιτου προσηλυτισμοῦ καί μάλιστα μέ τήν ἐπιβαρυντική περίσταση τοῦ προσηλυτισμοῦ σέ σχολικό ἵδρυμα. Σέ περίπτωση δέ, πού ἐπιμένουν οἱ ἐκπαιδευτικοί στήν ἄσκηση γιόγκα, οἱ γονεῖς δικαιοῦνται νά ἀσκοῦν ἐκτός ἀπό μηνύσεις ἐπί προσηλυτισμό, ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά παντός ἐμπλεκομένου προσώπου γιά προσβολή τῆς προσωπικότητος τόσο τῶν τέκνων των, ὅσο καί τῶν ἰδίων, λόγω παράβασης τοῦ δικαιώματος τοῦ παρέχεσθαι στά τέκνα τῶν παιδείας συμφώνου πρός τήν θρησκευτική συνείδηση τῶν γονέων. Ὡστόσο, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σέ ὅσες περιπτώσεις ἐπενέβησαν οἱ γονεῖς ἑνός παιδιοῦ, ἡ γιόγκα σταμάτησε καί γιά τά ὑπόλοιπα.

Παράλληλα, εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο οἱ γονεῖς νά μάθουν τά παιδιά τους νά προσεύχονται (τό ἰδανικό θά ἦταν νά τελοῦν ὅλοι οἰκογενειακῶς τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου), ὥστε νά μποροῦν νά καταλάβουν τή διαφορά τοῦ διαλογισμοῦ μέ τήν προσευχή. Πρωτίστως πρέπει οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς νά ἀγαπήσουν τήν προσευχή ὥστε νά μεταδοθεῖ αὐτή ἡ ἀγάπη στά παιδιά, νά τά θωρακίσει ἀπό τίς δαιμονικές ἐπιθέσεις καί νά τούς δώσει τό πραγματικό νόημα τῆς ζωῆς, μακριά ἀπό τά φθηνά ὑποκατάστατα ἄλλων θρησκειῶν καί τοῦ ὑλισμοῦ. Οἱ γονεῖς, ὅπως καί οἱ ἐκπαιδευτικοί, ἔχουν εὐθύνη γιά τίς ψυχές τῶν παιδιῶν πού τούς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, ὥστε δέν δικαιολογεῖται ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἐπανάπαυση.

Τά παιδιά ἔχουν κυρίως ἀνάγκη τίς προσευχές τῶν γονέων τους γιά νά κρατηθοῦν στήν πίστη. Ἀλλά καί οἱ γονεῖς, ἡ Ἐκκλησία, ἡ Πατρίδα, ὁ κόσμος, ὅλοι ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη τίς προσευχές τῶν ἁγνῶν παιδιῶν πού εἶναι καθαρά ἀπό βαριές ἁμαρτίες, γιά νά ἐπέμβει ὁ Θεός καί νά σταματήσει ὅλα τά δεινά πού ὑφιστάμεθα ἀπό τήν ἐπέλαση τῆς Νέας Ἐποχῆς.


[i]https://www.orthros.eu/2012-09-25-13-07-17/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%83-%CE%B5-%CF%80-%CE%BC/yoga-%CE%B5%E1%BD%90%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%E1%BF%B6-%CE%B4%E1%BD%B2%CE%BD-%CE%B8%E1%BD%B0-%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%89.html

[ii] https://fb.watch/osseZxqfdc/

[iii]   Ἐκτός ἀπό τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἐναντίον τῆς γιόγκα ἔχουν μιλήσει καί σύγχρονοι ἅγιοι. Ἐνδεικτικά παραθέτουμε ἀπό τόν Ὅσιο Παΐσιο Ἁγιορείτη: ...Ἄλλη φορᾶ, ἐνῶ ὁ Γέροντας μιλοῦσε μέ κόσμο, τόν πλησίασε ἕνας δάσκαλος τῆς γιόγκα, γιά νά πάρει τήν εὐχή του. Ξαφνικά ὁ Ὅσιος ἄλλαξε? ἔγινε πολύ αὐστηρός καί ἔριξε στόν ἄνθρωπο αὐτόν ἕνα ἐπιτιμητικό βλέμμα. Ἐκεῖνος αὐτομάτως, σάν νά τόν χτύπησε ἠλεκτρικό ρεῦμα, τινάχθηκε λίγα μέτρα πίσω. Κάθισε σέ μία ἄκρη κατακόκκινος καί ἄκουγε τόν Γέροντα, ὁ ὁποῖος ἄλλαξε κουβέντα καί ἄρχισε νά μιλάει γιά τόν ἰνδουισμό καί τήν γιόγκα. Ἔλεγε ὅτι ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ αὐτά, δίνουν δικαιώματα στόν διάβολο, δέχονται δαιμονικές ἐπιδράσεις καί καταστρέφονται. Εἶπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Μέ τήν γιόγκα δέν μετεωρίζεται μέν ὁ νοῦς, ἀλλά εἶναι σάν νά τόν ἔχει βάλει ὁ διάβολος στό τραμπολίνο, καί μετά τόν ἐκσφενδονίζει». Ἀφοῦ τούς μίλησε γιά κανένα τέταρτο, σηκώθηκαν ὅλοι νά πάρουν τήν εὐχή του καί νά φύγουν. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔφυγε, χωρίς νά τολμήσει νά ξαναπλησιάσει τόν Ὅσιο....

Ἐκ τοῦ βιβλίου  Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"

[iv] https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=2671&what_sub=d_typou


Διαβάστε επίσης :

Καταστρέφουν τα παιδιά: To «Πολύχρωμο Σχολείο» έκανε τετράωρο «σεμινάριο» ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας σε δημόσιο Γυμνάσιο των Χανίων!


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !