ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου : «Τυφλοί», «κωφοί», καὶ «ἄλαλοι» ζητοῦν τὴν ψῆφο μας

newspull
4

«Τυφλοί», «κωφοί», καὶ «ἄλαλοι» ζητοῦν τὴν ψῆφο μας.


π.Στυλιανός Ἐμμ. Καρπαθίου, Πρωτοπρεσβύτερος

  Ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν τῆς 21ης Μαΐου 2023 κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο ἠχητικὸ μήνυμα μὲ τὸ ὁποῖο διαφημίζεται τὸ πρωτοεμφανιζόμενο στὴν πολιτικὴ σκηνὴ κόμμα «ΝΙΚΗ.»  Ὡς ὑποστηρικτὴς τοῦ συγκεκριμένου κόμματος, ἀναφέρεται μεταξὺ ἄλλων καὶ πρόσωπο, μὲ τὸ ὄνομα Καρπαθίου, χωρὶς τὴν ἰδιότητα, ἀλλὰ καὶ τὸ κύριον ὄνομά του.

  Προσωπικὰ δηλώνω, ὅτι εἰς ἥν περίπτωσιν, ὑπὸ τὸ ἐπίθετον  Καρπαθίου, ἐννοεῖται ὁ ὑπογραφόμενος, πρόκειται περὶ αὐθαιρέτου ἐνέργειας καθ’ ὅσον οὐδέποτε ἐρωτήθηκα καὶ οὐδέποτε ἔδωκα, οὐδὲ κατ’ἐλάχιστον, τὴν συγκατάθεσή μου.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ γεγονὸς αὐτό, θὰ ἤθελα νὰ τονίσω τίς ἄβολες πλευρὲς τῆς ἀλήθειας, ποὺ σκοπίμως ἀποκρύπτονται ἢ ἀπωθοῦνται στὸ περιθώριο.

Τὴν περασμένη τριετία βρεθήκαμε στὸ μέτωπο μιᾶς ἀπρόσμενης πολεμικῆς σύρραξης, στὰ ἀποκαΐδια τῆς ὁποίας μετροῦμε:

α. ἀπροσδιόριστους ἀριθμητικὰ θανάτους, καὶ καταρράκτες, κυρίως, αὐτοάνοσων νοσημάτων, καὶ ὄχι μόνον.

β. προσβολὴ τῆς Χριστόμορφης εἰκόνος τοῦ Θεοῦ στὸ μολὼχ τῆς θεοποιημένης ἐπιστήμης, ποὺ θυσιάζει τὰ δίκην ἀγγέλων ἔμβρυα, καὶ ἀτιμάζει περιφρονητικὰ τὸ ἀπαραβίαστο δῶρο τοῦ αὐτεξουσίου μὲ τὸν φυσικὸ καὶ ψυχολογικό βιασμὸ ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἀναγκάσθηκαν μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο νὰ φθάσουν στά «ἐμβολιαστικά» κέντρα, ἐρχόμενοι σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴ βούλησή τους καὶ φυσικὰ τὴ συνείδησή τους.

  Στὴ σύρραξη αὐτὴ βρέθηκαν ἀντιμέτωποι οἱ κόρακες τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης, μὲ τὸν Ἀνθρωπο. Ὅπλο τῶν ἐπιτιθέμενων, ὁ φόβος καὶ τῶν ἀμυνομένων ἡ πίστη στὸν Χριστό.

  Μηχανὴ τῶν ἐπιτιθεμένων, ἡ σατανικὴ διασπορὰ τοῦ νοσηροῦ φόβου, αὐτοῦ, ποὺ ἀκυρώνει τὴ μνήμη καὶ καθιστᾶ ἀνώφελη τὴ γνώση, γιατί ἀποκαθηλώνει τὸ θάρρος.  «Φόβος  μνήμην ἐκπλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἄλκης οὐδὲν ὠφελεῖ» (Θουκυδίδης,  Ἱστορίαι  2.87.4)

  Θώρακας τῶν ἀπρόκλητα βαλλομένων, ἡ μία καὶ μοναδικὴ σοφία κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέρες˙ Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ.  «Ἐγὼ μίαν σοφίαν οἶδα, τὸ φοβεῖσθαι τὸν Θεόν. Ἀρχή τε γὰρ σοφίας, φόβος Κυρίου. Καὶ τέλος λόγου τὸ πᾶν ἄκουε, τὸν Θεὸν φοβοῦ, καὶ τὰς ἐντολὰς φύλασσε» P.G.136,933c)

  Σ’αὐτὸ τὸν πόλεμο, πολλοὶ  ὑπέκυψαν θεληματικά, ἄλλοι στανικά, ἢ ἀκόμη καὶ ψευδεπίγραφα, μὲ ἀντάλλαγμα θέσεις, λιπαρὸ πλουτισμό, δημοσιότητα και «κοινωνικὴ καταξίωση.» Κάποιοι ἄλλοι ὅμως ἀντιστάθηκαν, καὶ μάλιστα πρωταγωνίσθηκαν στὸ συνεχὲς τῆς ἀδόκητης ἐπίθεσης ποὺ δέχθηκαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τιμωρηθοῦν, νὰ  διωχθοῦν ἀπεινῶς, νὰ ἀντιμετωπίσουν πενία, περιφρόνηση, συκοφαντίες, χλευασμό, ἐπιθέσεις, πρόστιμα, μηνύσεις, καταδίκες.  «Ἐγεννήθησαν ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου, πάντων ὡς περίψημα ἕως ἄρτι» (Α’Κορινθ. 4,13) δηλαδή, ἀντιμετωπίσθηκαν σὰν τὰ σκουπίδια  τοῦ κόσμου, σὰν καθάρματα (ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι) ἀκόμη καὶ μέχρι τὴ στιγμὴ αὐτή. Ἀλλὰ στέκονται ὄρθιοι.

  Εἶναι ὅμως καὶ αὐτοί, ποὺ θέλησαν νὰ μείνουν ἀτσαλάκωτοι,  γι’αὐτὸ καὶ προτίμησαν τὴ φυγή, γιὰ νὰ μὴν ἔλθουν σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐξουσία, ἢ συμβιβάσθηκαν, καταλαγιάζοντας τὴ συνείδησή τους, μὲ τὸ ἰδεολόγημα, ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι μία ἰατρικὴ πράξη, παρ’ὅτι καὶ αὐτὸς ποὺ μόνον ἀνάγνωση γνωρίζει, μποροῦσε νὰ ἀντιληφθεῖ, ὅτι πρόκειται γιὰ ἀνθρωποφαγία καὶ ὄχι γιὰ θεραπευτικὴ παρέμβαση.

  Ἐξ αἰτίας αὐτῶν, ποὺ δυστυχῶς μήδισαν ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἡ πατρίδα μας συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν χωρῶν μὲ τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἐμβολιασμοῦ. Τώρα βέβαια εἰσπράττουμε τὰ ὀδυνηρὰ ἐπίχειρα. Καὶ τὴν ἴδια στιγμή, ἐκεῖνοι, ποὺ κρύφθηκαν ἢ συμβιβάσθηκαν, δηλαδὴ συνετέλεσαν στὸ ἔγκλημα,  δῆθεν  «νὰ μὴ διχάσουν», τὸν λαό, ζητοῦν τὴν ψῆφο μας. Ἀγνόησαν, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε νὰ διχάσει (Ματθ. 10,35) καὶ κεῖται μέσα στὴν ἱστορία «εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν….. καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λουκ. 2,34).

  Δὲν μπορῶ νὰ κατανοήσω, πῶς οἱ ἐκλεκτικά «τυφλοί», «κωφοί» καί «ἄλαλοι», δὲν ἀφουγκράστηκαν  τὸν γογγυσμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, οὔτε καὶ συγκλονίσθηκαν ἀπὸ τὴν σιωπηλὴ κραυγὴ τῶν σφαγιαζομένων ἀμνῶν˙ πῶς,  ἆρά γε,  μποροῦν νὰ ἀγνοοῦν, μέχρι καὶ σήμερα, τὸ γεγονός, ὅτι οἱ γενετικοὶ τροποποιητὲς (τὰ δῆθεν ἐμβόλια) βρίσκονται στὴν ἀφετηρία τοῦ δαιμονικοῦ μετανθρωπισμοῦ, καὶ πριμοδοτοῦν πλέον τὴν στρεβλὴ «δημοκρατία» τῶν ὀλιγαρχῶν, μὲ μιὰ πολιτική, ἄπληστου ἀμοραλισμοῦ,  ἄνομης ἰσχύος καὶ ἀπάνθρωπης κερδοφορίας;

  Συμφώνως πρὸς  τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Χριστιανοί «… τοῖς ἰδίοις  βίοις νικῶσι τοὺς νόμους˙ ἀγαπῶσι πάντας, καὶ ὑπὸ πάντων διώκονται. Ἀγνοοῦνται, καὶ κατακρίνονται· θανατοῦνται, καὶ ζωοποιοῦνται. Πτωχεύουσι, καὶ πλουτίζουσι πολλούς· πάντων ὑστεροῦνται, καὶ ἐν πᾶσι περισσεύουσιν. Ἀτιμοῦνται, καὶ ἐν ταῖς ἀτιμίαις δοξάζονται·…» (ΒΕΠΕΣ,  Τόμ. 2ος V, σελ. 253)  δηλαδή, ἀλλάζουν τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, μόνον μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνιση τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς.

  Ἡ ἁγιότητα δὲν μεταδίδεται κληρονομικά, οὔτε ἀποκτᾷται κατ’ ἐπίδραση, ἐκ τῶν ὁσίως ἀγωνιζομένων πνευματικών Πατέρων, καθ’ ὅσον τὸ πλήρωμα τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεώς μας, ἀπαιτεῖ, ἀνυπερθέτως, τὸ πλήρωμα τῆς προσωπικῆς μας καὶ μόνον κενώσεως. (Πρβλ. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθὼς ἐστι, Ἔκδ.Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου, 52010, σ. 71). Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ὀνόματος τῶν Ἁγίων, ὡς οἰκουμενικῶν διδασκάλων, γιὰ τὴν προώθηση  κομματικῶν μηχανισμῶν  καὶ μάλιστα χωρὶς ἴχνος, μόλις προσφάτου ἱστορικῆς μνήμης,  ἀποτελεῖ  ὄχι μόνον ἀτελέσφορον ἀλλὰ καὶ ἀλυσιτελή, πνευματικῶς, στρατηγική, ἡ ὁποία τὸ μόνον ποὺ κατορθώνει, εἶναι νὰ διεγείρει ἱερὴ ἀγανάκτηση στὶς συνειδήσεις μας, ἀπὸ τὴν  ἐπιχειρούμενη παραφθορὰ τῆς πίστεώς μας.

  Ἀδελφοί, «Στῶμεν καλῶς» Τὸ χρυσάφι τῆς πίστεως, δὲν θὰ τὸ εὐτελίσουμε σὲ ἐφήμερο «χαλκὸ ἠχοῦντα ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Α’Κορινθ.13,1), κοινῶς, σὲ «ντενεκὲ ἀγάνωτο».17/5/23 10:05 μ.μ.

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ FACEBOOK ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)

Δημοσίευση σχολίου

4Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

 1. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο συγγραφέας του άρθρου όταν το έγραφε, και δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το όνομα "Καρπαθίου", ούτε και νοιάζομαι να μάθω. Αλλά μπορώ να πω πως το υπόλοιπο άρθρο είναι μια στοίβα ασυναρτησίες και βλακείες. Άσχετα αν ο π. Στυλιανός ήταν μια καλή και ενδιαφέρουσα φωνή για τα μπόλια. Ενδεικτικά μερικά σημεία, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να αναιρώ πρόταση-πρόταση:

  > Τὴν περασμένη τριετία βρεθήκαμε στὸ μέτωπο μιᾶς ἀπρόσμενης πολεμικῆς σύρραξης

  Απρόσμενης, ε;;; Γελάνε και οι ξεδοντιάρες γίδες...!
  Ούτε απρόσμενη ήτανε, ούτε σταμάτησε να υφίσταται έκτοτε, και ακόμα δεν είδατε τίποτα.
  Αυτό ήταν η προθέρμανση.
  Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει μετά τις εκλογές, αν νομίζετε ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια ήταν "δύσκολα", "απρόσμενα", και "πολεμικά".
  Ούτε και σύρραξη ήτανε. Η σύρραξη προϋποθέτει δυο στρατόπεδα και μάχη. Το δικό μας μάλλον ήτανε βιασμός. Στην Ελλάδα, εκτός του ότι οι "αντιστασιακοί" ήτανε μια χούφτα, που ελάχιστη διαφορά έκαναν, έχω και αμφιβολίες για το αν υπήρχε και αυτή η χούφτα, ή αν οι κεφαλές αυτής της χούφτας ήταν μέρος της "ελεγχόμενης αντίδρασης". Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δηλώσει εξάλλου ότι έχουν κάνει το μπόλι.

  > ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε νὰ διχάσει (Ματθ. 10,35)

  Τώρα βιάζει και τις Ιερές Γραφές... Ο Χριστός ήρθε να διχάσει το σκότος από το φως και τους αντίχριστους από τους χριστιανούς. Όχι να διχάσει την ίδια του την Εκκλησία, και μάλιστα για ένα θέμα που έχει παρέλθει (τα μπόλια). Το γνωρίζει ο πάτερ ότι η Εκκλησία (το ποίμνιο δηλαδή...) είναι διχασμένη, κυρίως λόγω των λυκοποιμένων της, αλλά αντί να επιτεθεί στους αντίχριστους και σιχαμερούς λυκοποιμένες που έχουν πολλές μπίζνες στην προώθηση των μπολίων, στις εισπηδήσεις δικαιοδοσίας, στις ευρωπαϊκες επιδοτήσεις, στις συνεργασίες με την CIA, στα γεωπολιτικά παιχνίδια, στις κατασχέσεις ξένων "κιβωτών", κ.α., επιτίθεται σε χριστιανούς που προσπαθούν να ακροβατήσουν στο χείλος του διχασμού που οι λυκοποιμένες δημιούργησαν, μπας και καταφέρουν να σώσουν την χώρα.
  Θα έλεγα στον σεβαστό π. Στυλιανό ότι, αν δεν έχει κάνει διακοπή μνημόνευσης των ρασοφόρων διαφημιστών των μπολίων για να καταδείξει στο ποίμνιο ότι αυτοί ανήκουν στο σκότος, αλλά συνεχίζει να έχει πλήρη πνευματική κοινωνία μαζί τους (με το σκότος, δηλαδή), δεν θα έπρεπε να κρίνει τους άλλους που, ως λαϊκοί και χωρίς καμία άμεση πνευματική κοινωνία με τους σκοταδιστές ρασοφόρους, απλά αποφεύγουν να σκαλίξουν την πληγή του γεγονότος της ύπαρξης τέτοιων ρασοφόρων στην ιεραρχία της Εκκλησίας, και σε συντριπτική πλειοψηφία μέσα στην ιεραρχία μάλιστα, και να έρθουν σε σύγκρουση μαζί τους.

  Γνωρίζω εξάλλου και την φιλία του π. Στυλιανού με τον π. Βασίλειο Βολουδάκη, τον οποίον και εγώ συμπαθώ και στήριζα το κόμμα του, αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω πως τόσο ο ένας, όσο και ο άλλος ιερέας, έχουν το γνωστό ελληνικό σύνδρομο του "να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα". Λυπάμαι που δεν πέτυχε το κόμμα της "Κοινωνίας", αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν υπεύθυνοι για αυτό τα μέλη την "Νίκης". Απλά, τώρα ξύπνησαν μερικοί πνευματικοί πατέρες από τα Lidl, και είπαν να κουνήσουν κάνα δάκτυλο. Αυτό είναι όλο. Θα σας πρότεινα, να πάτε να βρείτε αυτούς τους πνευματικοί πατέρες από τα Lidl, τους οποίους έχω την εντύπωση πως έχω γνωρίσει πολύ καλά, και να συζητήσετε. Μπορεί να βγει τίποτα χρήσιμο από αυτό. Έχετε και μερικές κοινές πνευματικές στραβωμάρες. Άμα θέλετε, έρχομαι και εγώ για να σας καταδεικνύω τις πνευματικές σας στραβομάρες, σε έκαστη μεριά. Μερικοί από εσάς στο παρελθόν προσπαθήσατε να κάνετε το ίδιο σε εμένα πριν καν με γνωρίσετε. Τουλάχιστον, εγώ σας ξέρω αρκετά καλά.
  Γενικά, νομίζω πως θα πρέπει να μάθετε να επικοινωνείτε σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί, και από τις δυο μεριές. Αυτό που κάνετε τώρα δεν τιμά ούτε εσάς, ούτε την χριστιανική σας ιδιότητα.
  ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφε Έχει υποστει μεγάλο πόλεμο ο π.Στυλιανος και δικαιούται να έχει άποψη σωστή ή λάθος!

   Διαγραφή
  2. Κανένας δεν λέει να μην έχει άποψη, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό αναγάγεται σε κάποια προϊστορία μεταξύ δυο ομάδων χριστιανών που αντί να συνεννοούνται μεταξύ τους, φαγώνονται για να χωρίσουν και εγώ δεν ξέρω τι.
   Που στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να ισχύει κιόλας, αλλά νομίζω πως κάποιος έχει παρεξηγήσει κάτι...
   Σε τελική ανάλυση, είναι γελοίο να πιστεύει κάποιος ότι ο Νατσιός, και πολύ περισσότερο οι πνευματικοί καθοδηγητές του Νατσιού (που νομίζω πως ξέρω ποιοι είναι), είναι οπαδοί των μπολίων, αλλά και των υπόλοιπων μέτρων. Απλά, πατάνε πάνω στην ανεπαρκή ενημέρωση του κόσμου και στην αργή ανταπόκριση για αναίρεση της κυκλοφορούμενης προπαγάνδας της άλλης πλευράς. Πληροφοριακά, δείτε εδώ:
   https://www.youtube.com/watch?v=tpJ5yLurGCo&t=3366s
   Συγνώμη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουν ο ένας το τηλέφωνο του άλλου και να μιλούν συνέχεια, όχι να κρυφο-πυροβολούν ο ένας τον άλλον με άρθρα σε απρόσμενες γωνιές του διαδικτύου. Ανήκουν και στην ίδια τοπική Εκκλησία, υποτίθεται. Θα το ξαναπώ ότι δεν τους τιμάει η όλη κατάσταση.
   Και το άρθρο αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί και ως υποτίμηση της ευφυίας αυτών που γνωρίζουν τον Νατσιό και τους ανθρώπους γύρω του. Είναι προφανές ότι δεν ισχύουν τα όσα γράφει.

   Διαγραφή
 2. ...
  Σχετικά με την "Νίκη", αν κάποιος θα έπρεπε να είναι επιφυλακτικός με αυτήν, αυτός θα έπρεπε να ήμουν εγώ, που βίωσα προσωπικά τις πληγές από τις πλανεμένες επιλογές των πνευματικών της υποστηρικτών σε άλλα ζητήματα, αλλά και την πικρή χολή των ανθρώπων που περιβάλλουν αυτούς τους πνευματικούς της υποστηρικτές. Ακόμα και τώρα, δεν αμφιβάλλω πως μπορεί και αυτή η ιστορία με την ΝΙΚΗ να καταλήξει σε κάποια καταστροφή, όπως τείνει να συμβαίνει πάντοτε με αυτούς τους ανθρώπους (εξαιρουμένων του Νατσιού και μερικών άλλων), αλλά δεν έχω χάσει και το μυαλό μου για να ψηφίσω κάποιον από τα άλλα κόμματα που είναι εμφανώς αντίχριστοι ή --για αυτούς που θέλουν να κάνουν καλούς λογισμούς-- εκκλησιαστικώς αδιάφοροι (βλέπε μερικούς που με πάτημα την C19 έκαναν κόμμα). Τουλάχιστον, τον Νατσιό τον ξέρω. Αλλά ξέρω και πολύ καλά τους αντίχριστους των άλλων κομμάτων, ακόμα και αυτούς που δεν φαίνονται τι είναι ακόμα.
  Και εγώ θα ήθελα να μιλάει η ΝΙΚΗ πιο πολύ για τα μπόλια, για τα εκκλησιαστικά πράγματα, να έχει άλλους πνευματικούς καθοδηγητές (που αυτό μάλλον θα διόρθωνε και τις δικές σας αμφιβολίες), κ.α., αλλά δεν έχει σημασία τι θέλω εγώ παρά μόνο το τι θέλουν οι ψηφοφόροι-γίδια και το τι θέλουν τα βοθροκάναλα για να καταδεχτούν να σε προβάλλουν. Πως να το κάνουμε... έτσι λειτουργεί η ελληνική "δημοκρατία".

  Υ.Γ.:
  Δεν έχω καμιά σχέση με την "Νικη", ούτε και με την "Κοινωνία", πέρα της όποιας υποστήριξης δείχνω/έδειχνα και στις δυο. Απλά, στο παρελθόν έτυχε να πέσω πάνω σε ανθρώπους που πιστεύω ότι έχουν έμμεση σχέση με την "Νίκη", και ακόμα το μετανοιώνω. Αλλά τον Νατσιό τον πάω και τους υπόλοιπους ανθρώπους της Νικης αυτούς καθ' ευατούς δεν τους γνωρίζω καθόλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !