ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

«Σεβαστοὶ Ἱεράρχες, προσκυνήσατε ἕνα πιόνι τῆς διεθνοῦς σκακιέρας»

newspull
0Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ταμουρίδης, Ἀντγος (ἐ.ἀ)-Ἐπίτιμος A΄ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ

Ποιὸς εἶπε πώς ἡ σιωπὴ εἶναι χρυσός; «Τὸ σιωπᾶν δοκεῖ συν­αινεῖν» εἶπαν οἱ σοφοὶ παπποῦδες μας καὶ συμπλήρωσε ὁ μεγάλος Ἀλεξανδρινὸς ποιητὴς Κ. Καβάφης: «Ἡ σιγὴ εἶναι βαρεῖα νόσος, σκιὰ καὶ νύξ! Ὁ λόγος εἶναι ἀλήθεια, ζωή, ἀθανασία». Λαλήσωμεν λοιπόν, ἀφοῦ «ὁμοίωμα ἐπλάσθημεν τοῦ Λόγου, ἀφοῦ λαλεῖ ἐντὸς μας ἡ θεία σκέψη, τῆς ψυχῆς ἡ ἄυλος ὁμιλία»!

Σεβαστοὶ Ἱεράρχες, παραδεχτεῖτε το: Ἔχετε ὑποστεῖ μία ἀπόλυτη συντριβή!

Ἡ Στρατηγικὴ ἧττα τῆς κορυφῆς τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκ­κλησίας (Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο), στὰ πλαίσια τῆς «ἀντιπαράθεσης» μὲ τὴν κυβέρνηση στὸ θέμα τοῦ γνωστοῦ «κορωνοϊοῦ», κατέληξε σὲ συντριπτικὴ ἧττα ὅλων (σχεδὸν) ὑμῶν τῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ τοὺς ξένους καὶ ἐγχώριους ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἧττα σημαίνει νὰ χάνεις ἀπὸ τὸν ἀντίπαλό σου τὸν πόλεμο ἢ ὁποιοδήποτε ἀγώνα. Συντριβὴ σημαίνει σύγκρουση καὶ συνακόλουθη διάλυση, ἐξόντωση, καταστροφή, σύνθλιψη, καταρράκωση. Συντριπτικὴ δὲ ἧττα, εἶναι ἡ τόσο μεγάλη ἧττα ποὺ ἐπιφέρει συντριβὴ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Ἀρχικά, ἡ κυβέρνηση, στὰ πλαίσια τῆς συγκράτησης τῆς ἐξάπλωσης τοῦ περίεργου «κορωνοϊοῦ», μὲ ἕνα tweet τοῦ πρωθυπουργοῦ, ποὺ ἔδειξε ὅτι δὲν ὑπολογίζει τὴν Ἱεραρχία οὔτε σέβεται τὴν Ἐκκλησία, ἀποφάσισε νὰ κλείσει τοὺς ἱεροὺς ναούς, ἐν μέσῳ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καὶ νὰ ἀπαγορεύσει κάθε εἴδους ἱερὴ ἀκολουθία, πλὴν κάποιων «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ βέβαια συμπαρέσυρε πλῆθος ἄλλων ἀπαγορεύσεων, πολὺ βασικῶν γιὰ τοὺς πιστούς, ὅ­πως ὁποιαδήποτε προσέγγιση τῶν ἱερῶν ναῶν, Ἐξομολόγηση, Θεία Εὐχαριστία (Κοινωνία), μεταφορὰ τοῦ Ἁγίου Φωτός, κτύπημα τῶν καμπάνων, μετάδοση τῶν ἀκολουθιῶν διὰ μεγαφώνων, ἀπόδοση τιμῶν στοὺς νεκροὺς στὰ νεκροταφεῖα κλπ.

Ἐπιπλέον, ὑποβαθμίστηκε σημαντικὰ ὁ ρόλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας, δίνοντας τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀποτελεῖ μία ἁπλὴ διεύθυνση κάποιου ὑπουργείου, ποὺ ἁπλὰ δέχεται ἐντολὲς καὶ τὶς ἐκτελεῖ. Θεωρήθηκε ἀνίκανη νὰ μπορέσει νὰ βάλλει τάξη στοὺς ἱεροὺς ναοὺς καὶ νὰ γίνονται οἱ ἀκολουθίες μὲ τὴ λήψη τῶν ἀπαραίτητων μέτρων. Τὸ χειρότερο ὅλων, κάτι ποὺ ἀποτέλεσε καὶ βασικὸ στόχο τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὅτι πολεμήθηκε ἡ Θεία Κοινωνία, μὲ τὶς διάφορες θεωρίες περὶ μετάδοσης τοῦ ἰοῦ, καὶ οὐσιαστικὰ ποινικοποιήθηκε. Τέλος, συνελήφθησαν ἱερεῖς καὶ ἱεράρχες ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς καὶ σύρθηκαν στὰ ἀστυνομικὰ τμήματα ὡς παραβάτες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου καὶ στὴ συνέχεια φιμώθηκαν ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἱεραρχία καὶ ἐγκαταλείφθηκαν οἱ πραγματικοὶ ἀγωνιστὲς ποὺ εἶναι δίπλα στὸ λαό, δηλ. ἱερεῖς ποὺ ἀντέδρασαν.

Ἡ κορυφὴ τῆς Ἱεραρχίας μὲ διαρκεῖς παλινωδίες προσπάθησε ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ νὰ μὴ ἔρθει ἀντιμέτωπη μὲ τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία σταθερὰ καὶ ἀκλόνητα ἐπέμεινε στὶς ἀποφάσεις της, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ πείσει τὸν πιστὸ λαὸ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει διαφορετικά, ψελλίζοντας δικαιολογίες, ὅπως «μπόρα εἶναι θὰ περάσει», «ἂς κάνουμε ἐμεῖς ὑπακοὴ νὰ μὴ ρίξουν ἐπάνω μας τὴν εὐθύνη τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ», «δὲν μποροῦμε ἐμεῖς νὰ πληρώνουμε πρόστιμα», «ἂς ἔχουμε πίστη καὶ ὅλα θὰ περάσουν» καὶ ἄλλα τινά.

Στὴ συνέχεια, παγιώθηκε μία κατάσταση, κατὰ τὴν ὁποία οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ μετατράπηκαν σὲ τόπους μασκοφόρων, μὲ μειωμένο ἀριθμὸ συμμετεχόντων, μὲ ἀποτέλεσμα μεγάλο μέρος τοῦ πιστοῦ λαοῦ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ νὰ μὴ ἐκκλησιάζεται. Βλέπουμε δὲ καὶ τὴν τραγικὴ περίπτωση ἱερεῖς νὰ κοινωνοῦν στοὺς πιστοὺς τὸν Χριστό, δηλ. τὴν Ζωή, φορώντας μάσκα!

Σεβαστοὶ Ἱεράρχες!

-Ἀπωλέσατε τὴν αἴγλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὑποβιβάστηκε πολὺ στὴν ἐκτίμηση τῶν πολιτῶν ὡς θεσμός. -Ὑποκύψατε στὶς πιέσεις τῶν πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι διαχρονικὰ ἔχουν ἀποδείξει ὅτι δὲν συγκαταλέγονται στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. -Παραδώσατε ἀμαχητὶ τὴν ἐξουσία, τὴν ὁποία κατείχατε σὲ μία Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση (ΚΥΑ). -Παραδώσατε τὰ κλειδιὰ τῶν Ἱερῶν Ναῶν στὴν πολιτεία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἰσβάλλουν ἀστυνομικοὶ γιὰ «ἔλεγχο τήρησης μέτρων καὶ ἐπιβολὴ προσ­τίμων!», γεγονὸς ποὺ παραπέμπει μᾶλλον στὴν Τουρκοκρατία ἢ στὴν Γερμανικὴ Ναζιστικὴ Κατοχή. -Σταματήσατε τὶς λιτανεῖες, δείχνοντας ὅτι δὲν τὶς πιστεύετε, ἐνῶ διαχρονικὰ οἱ λιτανεῖες ἀποτελοῦσαν τὴν λυτρωτικὴ διέξοδο ἀπὸ τὶς πάσης φύσεως συμφορὲς ποὺ ἔπλητταν τὸν λαό. -Ἀντικαταστήσατε τὸν ἁγιασμὸ μὲ τὰ σκευάσματα ἑνὸς ψεκασμοῦ μέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς! -Ἐκκοσμικεύσατε πλήρως τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν καὶ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. -Πήρατε (οἱ περισσότεροι) σαφῆ θέση ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν ἀπὸ ἐμβόλια ποὺ βρίσκονται σὲ πειραματικὸ στάδιο, δηλ. προτρέψατε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ καταστοῦν πειραματόζωα, γιὰ νὰ γίνουν πράξη τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, δηλ. ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξη.

Καὶ τώρα, τί μέλλει γενέσθαι;

Σύντομα θὰ λήξει αὐτὴ ἡ πρωτόγνωρη ἐμπειρία καὶ μάλιστα πολλὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν γιὰ τὴν λεγόμενη πανδημία. Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιβάλλεται νὰ στηρίξει τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀνακτήσει τὸ χαμένο μεγαλεῖο της.

Σεβαστοὶ Ἱεράρχες!

-Ὅταν ἀποσύρεστε ἀπὸ τὶς φανταχτερὲς αἴθουσες τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ τῶν ἐπισκοπείων, ὅταν παύουν οἱ πάσης φύσεως ὑποκλίσεις ἀπὸ τὸ προσωπικό τοῦ κοντινοῦ σας περιβάλλοντος, ὅταν σταματοῦν οἱ Αἶνοι καὶ τὰ Μεγαλυνάρια, ὅταν μένετε μόνοι σας, σᾶς παρακαλῶ θερμὰ νὰ κάνετε εἰλικρινῆ πνευματικὴ ἐνδοσκόπηση καὶ ταπεινὴ ψηλάφηση τῶν γεγονότων καὶ τῶν χειρισμῶν σας.

-Ἔχετε ὑποστεῖ μία ἀνείπωτη καὶ πρωτοφανῆ στὰ χρονικὰ συντριβὴ ἀπὸ ἕνα πρωθυπουργὸ ποὺ τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι πῶς θὰ κάνει πράξη τὶς ἐντολὲς ποὺ παίρνει ἀπὸ τὸ διευθυντήριο τῆς ἀντίχριστης Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Δὲν περίμενα καὶ δὲν περίμενε ὁ πιστὸς λαὸς τόσοι Ἱεράρχες, μὲ τέτοια προσόντα, μὲ τόσες γνώσεις, μὲ τόση δύναμη, μὲ τέτοια ἐμπειρία ζωῆς, μὲ τέτοια παρρησία, νὰ προσκυνήσετε, νὰ ὑποκύψετε σὲ ἕνα πιόνι τῆς διεθνοῦς σκακιέρας, σὲ ἕνα ἄνθρωπο, ποὺ μὲ τὴν πρώτη σοβαρὴ ἀντίστασή σας θὰ εἶχε ὀπισθοχωρήσει.

Σεβαστοὶ Ἱεράρχες, παραδεχτεῖτε το: Ἔχετε ὑποστεῖ μία ἀπόλυτη συντριβή!

Λυπᾶμαι πολὺ καὶ θλίβομαι! Σᾶς εἴχαμε πάντοτε πολὺ ψηλά!
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !