ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Δήλωση Άρνησης Εμβολιασμού

newspull
0


Μικρός οβολός στο ταμείο της κοινής προσπάθειας για την αφύπνιση και ενημέρωση του ελληνικού λαού

 

Του Δημητρίου Νικ. Δασκαλάκη, Δικηγόρου Αθηνών

 Επειδή πολλοί συμπολίτες μας διακατέχονται από έντονη ανησυχία και προβληματισμό για την αναγκαιότητα ή μη του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, ως μέσου αντιμετώπισης της πανδημίας της ασθένειας COVID-19 και για τους κινδύνους που συνεπάγεται ως προς την ανθρώπινη υγεία, επεξεργαστήκαμε ένα κείμενο με τον τίτλο «Δήλωση Άρνησης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού SARS–CoV-2».

  Το κείμενο αυτό εμπεριέχει ορισμένους αληθινούς, βάσιμους και ουσιώδεις λόγους με τους οποίους επιχειρείται να αιτιολογηθεί τεκμηριωμένα η αρνητική τοποθέτηση των πολιτών να υποβληθούν στην εμβολιαστική διαδικασία. Αφορά κυρίως τους εργαζομένους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που αρνούνται εκ λόγων ατομικής υγείας ή προσωπικής και κοινωνικής συνειδήσεως να συναινέσουν στην διενέργεια του εμβολιασμού, απευθύνεται δε στην διεύθυνση του προσωπικού της εργοδότριας εταιρείας ή ν.π.δ.δ.

 Τίθεται στην δημοσιότητα η κατωτέρω αναφερόμενη δήλωση, προκειμένου όσοι εκ των συμπολιτών μας επιθυμούν, να δύνανται ευχερώς κατά την κρίση τους να την αξιοποιήσουν, ώστε να αποκρούσουν επιτυχέστερα την τυχόν ασκούμενη ψυχολογική ή λεκτική πίεση, τον εκφοβισμό ή την απειλή που αποβλέπει στον εξαναγκασμό τους σε εμβολιασμό. Η δήλωση αυτή έχει ως ακολούθως:

 

  ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS–CoV-2

 

(Αναγράφονται τα στοιχεία του δηλούντος, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας και απευθύνεται στην διεύθυνση (ή τμήμα) προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.ΙΔ.Δ ή εμπορικής εταιρείας και γενικά σε κάθε εργοδότη).

   Κατ΄ αρχάς αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και την μέριμνα που επιδεικνύετε για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

  Για λόγους κυρίως που άπτονται της προστασίας της ατομικής μου υγείας καθώς επίσης και για λόγους προσωπικής και κοινωνικής συνειδήσεως σε συνδυασμό με όσα αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία, δεν συναινώ, ούτε τώρα στην παρούσα χρονική περίοδο, αλλά ούτε και στο μέλλον να υποβληθώ στην διαδικασία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού SARS–CoV-2, για τους εξής αναφερόμενους ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους και αιτίες καθώς και για όσους άλλους επιφυλάσσομαι να εκθέσω στο μέλλον.

  Κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών παρατηρείται στην πατρίδα μας αλλά και παγκοσμίως μια πρωτοφανής και τεράστια κινητοποίηση των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και κυβερνητικών οργανισμών (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) για τον εμβολιασμό της συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού πληθυσμού κατά του κορωνοϊού SARS–CoV-2 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία της ασθένειας COVID-19.

  Στο σημείο αυτό, οφείλω να διευκρινίσω ότι η άρνησή μου να συμμετέχω στην εμβολιαστική διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο την παρούσα κρίση της δημόσιας υγείας που έχει προκληθεί από την πανδημία της COVID-19 και δεν διακατέχομαι γενικά από αντιεμβολιαστικές πεποιθήσεις, αφού παραδέχομαι και αναγνωρίζω ότι ο εμβολιασμός αποτελεί σημαντική κατάκτηση της ιατρικής επιστήμης και συνιστά καίρια προληπτική ιατρική πράξη που συμβάλλει στην προστασία των ανθρώπων από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Το εν λόγω παρεμβατικό μέτρο αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη των μεταδοτικών και θανατηφόρων ασθενειών και ταυτοχρόνως ένα αποτελεσματικό μέσο διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

 

ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ:

1) Σήμερα, για να διενεργηθεί στην ιατρική πράξη οιουδήποτε είδους διαγνωστική, προληπτική ή θεραπευτική επέμβαση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να είναι ελεύθερο να συναινέσει στην επίμαχη ιατρική πράξη ή αντιθέτως να την αρνηθεί, εφόσον προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωσή του.

Συνακόλουθα ο εμβολιασμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την συναίνεση του προσώπου η οποία είναι αλληλένδετη με την ελεύθερη βούλησή του. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται λόγος για την «ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς» (informed consent) ως θεμελιώδη αρχή του Δικαίου και της Ιατρικής Δεοντολογίας.

Μέχρι σήμερα, η Σύμβαση του ΟΒΙΕΔΟΥ -Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική- αποτελεί το μοναδικό νομικώς δεσμευτικό κείμενο του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής.

Ειδικότερα, η Σύμβαση του ΟΒΙΕΔΟΥ κυρώθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ Α’ 132) και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, δηλ. η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική .

Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτής προβλέπεται ότι:

«Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του».

Επιπροσθέτως, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η διάταξη του άρθρου 12 § 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) όπου ορίζεται ότι:

«Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή.

2.  Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς είναι οι ακόλουθες:

α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.

αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται όμως, υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

ββ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον αυτός έχει ορισθεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τους οικείους του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία του ασθενή, και ιδίως εκείνου του ασθενή που κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους κινδύνους, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της πράξης αυτής.

γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.

δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της».

Από την παράθεση των παραπάνω νομικών διατάξεων προκύπτει ότι η αρχή της ελεύθερης συναίνεσης του ασθενούς ανάγεται σε κομβικό και καθοριστικό σημείο για την διενέργεια κάθε ιατρικής πράξης, επομένως και του εμβολιασμού.

Επίσης, εκ των ως άνω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η συναίνεση που χορηγείται για να είναι έγκυρη, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε εξωτερική πίεση, απειλή ή ψυχικό εξαναγκασμό.

Υπό τις διαγραφόμενες όμως κοινωνικές συνθήκες της έντονης ψυχολογικής τρομοκρατίας, της διαρκούς τηλεοπτικής προπαγάνδας και της πλύσης εγκεφάλου, της παραπληροφόρησης καθώς και της έλλειψης αντικειμενικής και πολυφωνικής ενημέρωσης (εν σχέσει προς τις ενδεχόμενες σοβαρές παρενέργειες του εμβολιασμού), του εκφοβισμού των πολιτών με τον κοινωνικό στιγματισμό και αποκλεισμό τους από την κοινωνικοοικονομική ζωή, στην περίπτωση που αρνηθούν να εμβολιασθούν, υπονομεύεται η προσπάθεια για την πλήρη, σαφή, κατανοητή και αντικειμενική ενημέρωση των ανθρώπων αναφορικά με τα οφέλη και τις παρενέργειες του εμβολιασμού, με συνέπεια η συναίνεση των πολιτών να πάσχει ακυρότητος, αφού δύναται να χαρακτηρισθεί ως προϊόν ψυχικού εξαναγκασμού, εσκεμμένης παραπλάνησης και υποκρυπτόμενης απειλής.

Συνεπώς βάσιμα και δικαιολογημένα υποστηρίζω ότι η άσκηση συνεχούς ψυχολογικής πίεσης, ο διαρκής εργασιακός εκφοβισμός και η συστηματική καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειας αποσκοπούν στην κάμψη και εν τέλει στην εξουδετέρωση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και στην ισοπέδωση των προσωπικών του αντιστάσεων, ώστε να συρθεί χωρίς την συναίνεσή του και ενάντια στην θέλησή του στην εμβολιαστική καρέκλα.

Ως εκ τούτου η συστηματική και μεθοδευμένη παραβίαση της νομοθετικώς κατοχυρωμένης και δεσπόζουσας στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, καθώς και στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αρχής της ελεύθερης συναίνεσης του ασθενούς πριν από την διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης, με βρίσκει απολύτως αντίθετο/αντίθετη και διαχωρίζω την θέση μου, δηλώνοντας με παρρησία προς κάθε αρμόδια Αρχή ότι αρνούμαι να συμμετέχω στην εμβολιαστική διαδικασία κατά του κορωνοϊού SARS–CoV-2, η οποία μαζικοποιεί και αποπροσωποποιεί τον άνθρωπο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταργεί την ελεύθερη βούλησή του.

3) Στους κόλπους της επιστημονικής ιατρικής κοινότητας επικρατεί έντονη διχογνωμία και έχουν διατυπωθεί από έγκριτους επιστήμονες, με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο, διαφορετικές απόψεις αναφορικά με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την διάρκεια της ανοσίας και τις παρενέργειες του εμβολίου στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου, με συνέπεια το σύνολο του ιατρικού κόσμου να παρουσιάζει εγγενή αδυναμία να εκφέρει ενιαίο, έγκυρο, σαφή και αξιόπιστο επιστημονικό λόγο σχετικά με μια σωρεία θεμελιωδών ζητημάτων που άπτονται του εμβολίου, ώστε οι κριτικά σκεπτόμενοι, ελεύθεροι και απαλλαγμένοι από τον φόβο της τηλεοπτικής προπαγάνδας πολίτες να αρνούνται απολύτως δικαιολογημένα να συμμετέχουν στην εμβολιαστική διαδικασία.

Στις γραμμές που ακολουθούν θα επιχειρήσω να αναδείξω την απουσία αποσαφηνισμένου, έγκυρου και τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου και την έλλειψη αξιόπιστων ιατρικών συμπερασμάτων και απαντήσεων σχετικά με θεμελιώδη ερωτήματα που συνδέονται αιτιωδώς με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και με την εν γένει εμβολιαστική διαδικασία που οφείλουν να απασχολούν κάθε πολίτη που επιδεικνύει εύλογο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την προστασία της ατομικής του υγείας, η οποία βρίσκει συνταγματική αναφορά στην διάταξη του άρθρου 5 παραγ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία: «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας».

Α) Είναι το εμβόλιο ασφαλές και αποτελεσματικό; Ποια επιστημονικά ευρήματα υπάρχουν και σε ποια ιατρικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους έχουν δημοσιευθεί κλινικές μελέτες που δικαιολογούν και υποστηρίζουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του;

Αξίζει να τονιστεί με έμφαση ότι τα δελτία τύπου των φαρμακευτικών εταιρειών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων εμβολίων, χωρίς όμως να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες έγκυρες και τεκμηριωμένες ιατρικές αποδείξεις, οι οποίες κατά την συνήθη επιστημονική δεοντολογία και πρακτική, θα πρέπει να καταχωρίζονται σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά παγκοσμίου κύρους, ώστε να αξιολογηθούν από ανεξάρτητους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του κλάδου υγείας, δεν συνιστούν πειστικές και επαρκείς αποδείξεις.

Αυτοί που θα σπεύσουν να ισχυριστούν ότι τα εμβόλια που χορηγούνται στους πολίτες έχουν λάβει την έγκριση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών και συγκεκριμένα της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) προς απάντησή τους, αξίζει να σημειωθούν συνοπτικά τα ακόλουθα:

α) Η εγκριτική απόφαση των αρμοδίων φορέων δεν αναφέρεται στην έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου, αλλά μόνο στην χορήγηση άδειας κατεπείγουσας χρήσης έκτακτης ανάγκης.

β) Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, στην 22μελή επιτροπή των εμπειρογνωμόνων της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, τέσσερα μέλη της τοποθετήθηκαν αρνητικά ψηφίζοντας «Όχι» στην άδεια χρήσης του εμβολίου (και ένα απείχε της ψηφοφορίας) χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να δοθεί στην δημοσιότητα το σκεπτικό της μειοψηφούσας άποψης καθώς επίσης, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ασκήθηκαν από τις κυβερνήσεις προς τους ως άνω οργανισμούς ασφυκτικές πιέσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεως νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

γ) Υπάρχουν σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να έχουν διαψευσθεί αρμοδίως, σύμφωνα με τις οποίες, οι φαρμακευτικές εταιρείες αξιώνουν από τις κυβερνήσεις των κρατών να υπάρχει νομική ρήτρα απαλλαγής αδικοπρακτικής ευθύνης τους, αναφορικά με την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων, σε περίπτωση προσβολής και βλάβης της υγείας των πολιτών εξαιτίας των παρενεργειών από το εμβόλιο και

δ) Ο  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) με επιστολή του προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας ζητά την υιοθέτηση μέτρων απαλλαγής ή περιορισμού της ιατρικής ευθύνης κατά τη διαχείριση της πανδημίας.

   Ο Γενικός Γραμματέας του ΠΙΣ Γιώργος Ελευθερίου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε τα ακόλουθα: «Είναι γεγονός ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας απαίτησε και απαιτεί έκτακτα μέτρα διαχείρισης με πολιτικά χαρακτηριστικά πολλές φορές. Ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σαφή θεραπευτικά πρωτόκολλα, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα νέο είδος ιού, ενώ συγχρόνως αναπτύσσονται θεραπείες που εφαρμόζονται για πρώτη φορά».

Στην επιστολή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου επισυνάπτεται και η γνωμοδότηση του νομικού του συμβούλου στην οποία διατυπώνεται και η ακόλουθη άποψη: «Η άγνωστη φύση της ασθένειας, η ανυπαρξία δεδομένων και μελετών των επιπτώσεων της, καθώς και η μη ύπαρξη συγκεκριμένης ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής καθιστούν το έργο της ιατρικής αντιμετώπισης των περιστατικών εξαιρετικά δυσχερές. Αυτό το ιδιόμορφο πλαίσιο εκτέλεσης των ιατρικών καθηκόντων απαιτεί αντίστοιχη προσέγγιση και από νομικής πλευράς αναφορικά με την ιατρική ευθύνη». (Βλέπετε σχετικώς: https://www.skai.gr/news/greece/anagki-asylias-apo-iatriki-eythyni-stin-pandimia-epistoli-giatron-se-kyvernisi)

Β.) Εμποδίζουν τα εμβόλια την μετάδοση του κορωνοϊού και την εξάπλωση της Covid-19; Σχετικές μελέτες ανεξάρτητων επιστημόνων έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά;

Ο Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics (LSE) κ. Ηλίας Μόσιαλος τόνισε ότι κανείς δεν γνωρίζει αν ο εμβολιασμός αποτρέπει την διασπορά του κορωνοϊού. Έχει δηλώσει συγκεκριμένα τα εξής: «Τα εμβόλια προστατεύουν εμάς, δεν γνωρίζουμε αν εμποδίζουν την διασπορά της νόσου». Και συνεχίζει με την αμίμητη δήλωση: «Ενώ έχουμε προστατευτεί, μπορεί να μεταδίδουμε τον κορωνοϊό στους διπλανούς μας, οι οποίοι είναι στις ευπαθείς ομάδες». (Βλέπετε σχετικώς: https://www.pronews.gr/ygeia/944878_imosialos-paramenei-agnosto-ean-emvolio-empodizei-tin-diaspora-toy-ioy)

Επομένως εκ της ως άνω τοποθετήσεως του κ. Μόσιαλου εγείρεται το εξής ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο η επιστημονική κοινότητα: Πώς εξηγείται επιστημονικά, αυτός που εμβολιάζεται να συνιστά ταυτοχρόνως πηγή κινδύνου διασποράς της νόσου;

Ο Αλμπέρτ Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ερωτηθείς από τον παρουσιαστή «παρόλο που θα έχω την προστασία με το εμβόλιο, θα μπορώ να μεταδίδω τον ιό σε άλλους ανθρώπους;», απάντησε ως εξής: «Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί. Δεν είμαστε σίγουροι για αυτό, τη δεδομένη στιγμή, με τα όσα γνωρίζουμε». (Βλέπετε σχετικώς:

https://www.real.gr/covid_19/arthro/mpourla_gia_tin_metadosi_tou_koronoiou_apo_emboliasmenous_den_eimaste_sigouroi-694425/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=real.gr)

Ο κ. Ηλίας Μόσιαλος σε πρόσφατη ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook προέβη στην διατύπωση της ακόλουθης άποψης: «Τα περισσότερα εμβόλια δεν προστατεύουν πλήρως από τη λοίμωξη, ακόμη και αν μπορούν να εμποδίσουν την εμφάνιση συμπτωμάτων. Ως αποτέλεσμα οι εμβολιασμένοι άνθρωποι μπορούν να μεταφέρουν και να διαδώσουν εν αγνοία τους παθογόνα. Περιστασιακά, μπορούν ακόμη και να ξεκινήσουν επιδημίες». Και συνεχίζει ο ίδιος λέγοντας: «Τα στοιχεία δείχνουν πως η φυσική ανοσία θα διαρκεί πολλούς μήνες, αν και είναι δυνατή η επαναμόλυνση (ιδιαίτερα μετά από ήπια ασθένεια). Το εμβόλιο πιθανότατα θα παρέχει παρόμοιο χρονικό διάστημα προστασίας και θα το γνωρίζουμε και αυτό σύντομα». (Βλέπετε σχετικώς: https://www.pentapostagma.gr/koinonia/6991234_mosialos-ta-emvolia-den-exaleifoyn-tin-diaspora-tis-loimoxis)

Γ.) Πόσο διαρκεί η ανοσία του εμβολιασμού; Θα απαιτείται κατ΄ έτος μαζικός εμβολιασμός; Υπάρχουν σχετικές μελέτες ανεξάρτητων επιστημόνων δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά;

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Αθηνά Λινού, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον «ΑΝΤΕΝΝΑ» και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι μέχρι και τους τρεις μήνες που έχουν παρακολουθηθεί οι εθελοντές υπάρχουν αντισώματα από το εμβόλιο.

Συνεπώς, όχι μόνο δεν μπορεί να αποκλεισθεί αλλά υφίσταται σοβαρή, σχεδόν βέβαιη, η πιθανότητα να επιβάλλεται περισσότερο από μία φορά τον χρόνο μαζικός εμβολιασμός. Όσοι εκ των πολιτών πιστεύουν ότι θα εμβολιαστούν μία φορά και μετά θα ξεμπερδέψουν, οφείλουν να αναθεωρήσουν άμεσα την στάση τους και να αντικρύσουν κατάματα το ζοφερό μέλλον το οποίο θα απαιτεί τον επαναλαμβανόμενο εμβολιασμό τους. (Βλέπετε σχετικώς: https://youtu.be/39kKfT7Bxvk?t=109)

O καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας, μιλώντας σε διαδικτυακό σεμινάριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, δήλωσε τα εξής: «Ο κορωνοϊός είναι εδώ για να μείνει και αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες στο μέλλον: σχετίζεται με τη διάρκεια της ανοσίας στον ιό, με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο να περιορίσει τη διασπορά, την εποχικότητα και τη διαφορά που φέρνει στη διασπορά του ιού και φυσικά στις επιλογές που κάνουν οι κυβερνήσεις και τα άτομα. Πότε θα τελειώσει δεν ξέρουμε» και συνεχίζει λέγοντας: «Ίσως μπούμε σε μια κατάσταση, στην οποία για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου θα εξετάζουμε κάθε χρόνο τον ιό για μεταλλάξεις, με ένα δίκτυο αντίστοιχο με την γρίπη και θα εκδίδουμε οδηγίες για το πως θα κατασκευάζεται κάθε χρόνο το εμβόλιο».

(Βλέπετε σχετικώς: https://www.pronews.gr/ygeia/955639_stsiodras-o-koronoios-irthe-gia-na-meinei-ti-eipe-gia-ta-emvolia)

Δ.) Έχουν μελετηθεί οι παρενέργειες του εμβολιασμού στην ανθρώπινη υγεία σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον πενταετίας; Οι επιστήμονες θα παρακολουθούν τους εμβολιασθέντες και μετά τον εμβολιασμό τους;

Πάλι η καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Αθηνά Λινού, σε τηλεοπτική της συνέντευξη αυτή την φορά στο «MEGA» και στην εκπομπή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA», δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής: «Οι παρενέργειες συνήθως επικεντρώνονται την πρώτη βδομάδα ή τους πρώτους δύο μήνες. Τώρα μακροχρόνια μπορεί να υπάρξει κάτι, δεν είμαστε θεοί να ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 20-30 χρόνια αλλά σκεφτείτε την πιθανότητα να χάσεις τη ζωή σου τώρα σε σχέση να έχεις ένα ήπιο νόσημα…».

(Βλέπετε σχετικώς:

https://www.pronews.gr/ygeia/948967_alinoy-gia-parenergeies-emvolioy-mrna-makrohronia-isos-na-yparxei-kati-vinteo)

Ε.) Αλλοιώνει ή παρεμβαίνει στο ανθρώπινο DNA το εμβόλιο του κορωνοϊού; Υπάρχουν αδιάψευστα και αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα που αποκλείουν την εφιαλτική πιθανότητα παρέμβασης στο DNA;

H γαλλική εφημερίδα Francesoir δημοσίευσε στις 3 Δεκεμβρίου 2020 την επιστολή του Καθηγητή Λοιμωξιολογίας Christian Perronne με τίτλο «Eμβόλιο mRNA»: «Ηχηρή έκκληση από τον καθηγητή Perronne» όπου αναπαράγει την ανοιχτή επιστολή του που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook και για την οποία μίλησε και στο Sud Radio.

Στην επιστολή του ο καταξιωμένος και θαρραλέος καθηγητής αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Ποιο είναι λοιπόν το όφελος ενός γενικευμένου εμβολίου για μια ασθένεια της οποίας η θνησιμότητα είναι κοντά στο 0,05%; Όχι. Αυτός ο μαζικός εμβολιασμός δεν είναι απαραίτητος. Επιπλέον, οι κίνδυνοι εμβολιασμού μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από τα οφέλη.

Πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, λένε ότι είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η ανάπτυξη και η αξιολόγηση αυτών των προϊόντων έχουν επιταχυνθεί και κανένα αποτέλεσμα της επικινδυνότητας αυτών των εμβολίων δεν δημοσιεύθηκε ως σήμερα

Το χειρότερο είναι ότι τα πρώτα «εμβόλια» που προσφέρονται δεν είναι εμβόλια, αλλά προϊόντα γονιδιακής θεραπείας. Θα εγχύσουμε νουκλεϊκά οξέα που θα προκαλέσουν την παραγωγή στοιχείων του ιού από τα δικά μας κύτταρα. Δεν γνωρίζουμε απολύτως τις συνέπειες αυτής της ένεσης, επειδή είναι μια πρεμιέρα στον άνθρωποΤι γίνεται αν τα κύτταρα ορισμένων «εμβολιασμένων» παραγάγουν πάρα πολλά ιικά στοιχεία, προκαλώντας ανεξέλεγκτες αντιδράσεις στο σώμα μας;

Οι πρώτες γονιδιακές θεραπείες θα είναι RNA, αλλά υπάρχουν projects με DNA. Κανονικά, στα κύτταρά μας, το μήνυμα αποστέλλεται από το DNA στο RNA, αλλά το αντίστροφο είναι δυνατό σε ορισμένες περιστάσεις, ειδικά επειδή τα ανθρώπινα κύτταρά μας από την πρωτόλεια εποχή εμπεριέχουν τους λεγόμενους «ενδογενείς» ρετροϊούς ενσωματωμένους στο DNA των χρωμοσωμάτων μας.

Έτσι, ένα RNA ξένο στο σώμα μας και χορηγούμενο με ένεση θα μπορούσε να κωδικοποιήσει το DNA, όπως και το ξένο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ενσωματωθεί στα χρωμοσώματά μας.

Υπάρχει επομένως πραγματικά ένας κίνδυνος να μετασχηματιστούν οριστικά τα γονίδια μας». (Βλέπετε σχετικώς:

(https://www.pentapostagma.gr/ygeia/6978141_gallos-loimoxiologos-embolio-toy-koronoioy-alloionei-dna)

Ένας άλλος επίσης καταξιωμένος ιατρός μικροβιολόγος, ο Sucharit Bhakdiένας από τους δύο συγγραφείς του βιβλίου «Koρωνοϊός:  Λάθος συναγερμός. Γεγονότα και Αριθμοί», απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού είναι απαραίτητο δήλωσε: «Πιστεύω ότι είναι απόλυτα επικίνδυνο και σας προειδοποιώ πως αν συνεχίσετε σε αυτή την γραμμή θα καταστραφείτε και είναι τόσο αχρείαστο». (Βλέπετε σχετικώς: https://youtu.be/RZDr3CsfolA?t=8 και

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1ufbYz_TtAhVSkMMKHRx6A3QQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.defencenet.gr%2Fasfaleia%2F905537_dr-sucharit-bhakdi-sto-fox-news-embolio-gia-ton-koronoio-tha-einai-i-katastrofi-sas&usg=AOvVaw3GT0OABik3cZoMOgk8j7gx)

ΣΤ.) Υφίσταται κίνδυνος επικίνδυνης μετάλλαξης του κορωνοϊού εξαιτίας του ταυτόχρονου μαζικού εμβολιασμού της ανθρωπότητας;

Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τους διαχειριστές της υγειονομικής κρίσης η πιθανότητα όσοι εμβολιασθούν να προκαλέσουν δυσμενέστερη μετάλλαξη του ιού, έναντι του οποίου ανοσοποιούνται και να μεταδώσουν ακουσίως τον μεταλλαγμένο ιό στον πληθυσμό.
Στο πλαίσιο του πολέμου με τον «αόρατο εχθρό» εκτιμάται ως πολύ πιθανό, ότι ο ιός αντιλαμβανόμενος τον τεράστιο κίνδυνο που συνιστά για την ύπαρξή του ο ταυτόχρονος μαζικός εμβολιασμός της ανθρωπότητας που απειλεί να τον εξαφανίσει, θα θελήσει να αμυνθεί «μέχρις εσχάτων» παραμένοντας ζωντανός με την μετάλλαξή του και την παραγωγή νέων στελεχών που  ξεφεύγουν από τα αντισώματα που γεννούν τα εμβόλια με απρόβλεπτες συνέπειες για την δημόσια υγεία.

Ζ.) Τα υπάρχοντα εμβόλια παρέχουν πλήρη προστασία έναντι των μεταλλάξεων του κορωνοϊού;

Ο Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics (LSE) κ. Ηλίας Μόσιαλος, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης «Ειδικές Αποστολές», αναφέρθηκε και στις μεταλλάξεις λέγοντας ότι «τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας ανταποκρίνονται στο βρετανικό στέλεχος, εκεί που υπάρχουν μερικές αμφιβολίες είναι για το στέλεχος της Νοτίου Αφρικής».

Εκ της δημόσιας τοποθετήσεως του κ. Μόσιαλου προκύπτει αναμφισβήτητα ότι τα υφιστάμενα εμβόλια δεν  παρέχουν καμία απολύτως προστασία για την αντιμετώπιση του νοτιοαφρικανικού στελέχους του κορωνοϊού και όσοι εμβολιάζονται δεν αποκτούν ούτως ή άλλως επαρκή κάλυψη για την αντιμετώπιση της πανδημίας της covid-19. (Βλέπετε σχετικώς: https://www.pentapostagma.gr/koinonia/6989708_mosialos-tha-anaptyhthoyn-kainoyrgia-embolia-kata-ton-metallaxeon)

Για το στέλεχος 20Η/501Y.V2 (της Νοτίου Αφρικής) η έκθεση του ΠΟΥ αναφέρει αυξημένη μεταδοτικότητα κατά περίπου 50%, αλλά μάλλον χωρίς επίπτωση στην σοβαρότητα και θνητότητα της νόσου. Όμως σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, όσον αφορά τα εμβόλια της Moderna και Pfizer-BioNTech, φαίνεται να επηρεάζεται η δυνατότατα εξουδετέρωσης, αλλά είναι άγνωστο αν επηρεάζεται η προστασία από την εκδήλωση της νόσου. (Βλέπετε σχετικώς: https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFu4Hl7Y7vAhWox4UKHaNJAV8QxfQBMAN6BAgJEA0&url=https%3A%2F%2Fwww.tovima.gr%2F2021%2F02%2F28%2Fscience%2Fkoronoios-oi-metallakseis-anatrepoun-ta-dedomena-gia-ta-emvolia%2F&usg=AOvVaw2VEwMsHnyiGyG9Sf-hadrh)

Η.) Τα εμβόλια mRNA δύνανται να προκαλέσουν μελλοντικά άλλες ασθένειες;

Σε μια νέα έρευνα-μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Microbiology & Infectious Diseases ο Αμερικανός Ανοσολόγος J. Bart Classen προειδοποιεί ότι η τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιείται στα εμβόλια Pfizer και Moderna θα μπορούσε να δημιουργήσει «νέους πιθανούς μηχανισμούς» ανεπιθύμητων γεγονότων που θα μπορούσαν να χρειαστούν χρόνια για να εκδηλωθούν.

Σε ένα νέο άρθρο έρευνας που δημοσιεύθηκε στη Microbiology & Infectious Diseases, ο ίδιος βετεράνος ανοσολόγος εκφράζει παρόμοιες ανησυχίες και γράφει ότι «τα εμβόλια COVID που βασίζονται σε mRNA έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν περισσότερες ασθένειες απ’ ό,τι η επιδημία COVID -19».

Για δεκαετίες, ο ανοσολόγος J. Bart Classen δημοσίευσε άρθρα διερευνώντας πώς ο εμβολιασμός μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 – όχι αμέσως, αλλά τρία ή τέσσερα χρόνια αργότερα.

(Βλέπετε σχετικώς: https://dimpenews.com/2021/02/20/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bc/)

Θ.) Για την παρασκευή των εμβολίων χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων;

Ο ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου, Θεολόγος, Ψυχίατρος και Διδάκτωρ Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε ανοικτή επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Ελλάδας αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Μέσα, όμως, στον παροξυσμό της ερευνητικής γενετικής μηχανής, ο άνθρωπος  δεν δίστασε να  χρησιμοποιήσει ακόμα και αθέμιτες διαδικασίες, με την αιτιολογία, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έτσι, φθάσαμε στο σημείο να χρησιμοποιούνται ανθρώπινα κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων για την πειραματική προεργασία παραγωγής εμβολίων, με την επίφαση της σωτηρίας της ανθρωπότηταςΤα εμβόλια κατά του SARSCOV-2 των φαρμακευτικών εταιριών, που προωθούνται σήμερα με γρήγορους ρυθμούς και ανερμήνευτη επιμονή για ανθρώπινη χρήση, προέρχονται από την παραπάνω ανθρωποκτόνο  διαδικασία. Αντιθέτως,  την ίδια  στιγμή υπάρχουν άλλες εμβολιαστικές δυνατότητες, που στηρίζονται στον κλασσικό και ηθικά άμεμπτο τρόπο, τον οποίο η ίδια η φύση μας δίδαξε, χωρίς να προσβάλλεται  η ιερότητα του  αδιαπραγμάτευτου αγαθού της ανθρώπινης ζωής, οι οποίες όμως, είναι προκλητικά παραθεωρημένες από τις κρατικές εξουσίες». (Βλέπετε σχετικώς: https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/epistoli-toy-psychiatroy-p-stylianoy-karpathioy-gia-to-zitima-toy-emvolioy-pros-tin-iera-synodo/)

Και το τελευταίο ερώτημα: Με τον εμβολιασμό θα υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα;

Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις αποδέχονται όλο και περισσότερο αυτό που έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό οι επιδημιολόγοι: Το παθογόνο νέο δεδομένο της ζωής μας θα κυκλοφορεί για χρόνια, ή ακόμη και δεκαετίες, αφήνοντας την κοινωνία να συνυπάρχει με την Covid-19 και ενδεχομένως με άλλες ενδημικές ασθένειες, όπως η γρίπη, η ιλαρά και ο ιός HIV.

Η ευκολία με την οποία εξαπλώνεται ο κορονοϊός, η εμφάνιση νέων στελεχών και η ελλιπής πρόσβαση σε εμβόλια σε μεγάλα μέρη του κόσμου σημαίνουν ότι ο κορωνοϊός SARS–CoV-2 θα μπορούσε να μετατοπιστεί από μια πανδημία σε ενδημική κατάσταση, υποδηλώνοντας διαρκείς τροποποιήσεις στην προσωπική και κοινωνική συμπεριφορά, λένε οι επιδημιολόγοι.

«Περνώντας από τις φάσεις της θλίψης, πρέπει να φτάσουμε στη φάση αποδοχής ότι η ζωή μας δεν πρόκειται να είναι η ίδια», δήλωσε ο Thomas Frieden, πρώην διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί πραγματικά το γεγονός ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμες αλλαγές».

(Βλέπετε σχετικώς:

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqtt2V5I_vAhUuxIUKHRM4AE4QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.pentapostagma.gr%2Fygeia%2F6989660_pote-xana-den-tha-einai-i-zoi-mas-idia-tha-zoyme-pleon-stin-skia-toy-koronoioy&usg=AOvVaw0kDIUEhqTUEygKjtxYPoSu)

Επίσης οι εμβολιασθέντες πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού SARS–CoV-2, δηλαδή μάσκα προσώπου (ίσως αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα υποχρεωθούν στην εφαρμογή της διπλής μάσκας), τήρηση απόστασης δύο μέτρων, αποφυγή συνωστισμού, τήρηση αυστηρών μέτρων ατομικής υγιεινής, προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το στενότερο οικογενειακό και επαγγελματικό τους περίγυρο.

 

Ο Xenry Kissinger, ο 96χρονος πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. επί κυβερνήσεων Nixon και Ford, αυθεντία, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της παγκοσμιοποίησης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Wall Street Journal» της 3-4-2020 με τίτλο «Η Πανδημία του Κορωνοϊού θα αλλάξει για πάντα την Παγκόσμια Τάξη» υποστήριξε μεταξύ άλλων την εξής θέση: «Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος μετά τον κορωνοϊό».

(Βλέπετε σχετικώς:

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK-Kep6Y_vAhVQzYUKHciVDyoQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.capital.gr%2Fdiethni%2F3443632%2Fxenri-kisingker-i-pandimia-tou-koronoiou-tha-allaxei-gia-panta-tin-pagkosmia-taxi&usg=AOvVaw0NlpUPW0xkckVVYqKAY1iM)

 

Ο κ. Μητσοτάκης, σε ένα από τα βαρυσήμαντα διαγγέλματα του, εκείνο της 28ης Απριλίου 2020, απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό, τόνισε σε δραματικό τόνο και εμφατικά τα εξής: «Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σηματοδοτεί όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Όλα αυτά πρέπει να μας γίνουν δεύτερη φύση, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή στην προ κορωνοϊού πραγματικότητα. Ζούμε ΗΔΗ αλλιώς».

Επειδή για πρώτη φορά εφαρμόζεται καθολικό πρόγραμμα ταυτόχρονου μαζικού εμβολιασμού ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Επειδή για πρώτη φορά παράγεται εμβόλιο με την τεχνολογία mRNA, η οποία δεν έχει δοκιμασθεί ποτέ κατά το παρελθόν στον άνθρωπο.

Επειδή για πρώτη φορά οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου μιλούν συντονισμένα για τον «αόρατο εχθρό» και επιβάλλουν ομοιόμορφα σε παγκόσμιο επίπεδο πολιτικές εγκλεισμού (lockdown) και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης των πολιτών, με ταυτόχρονη συρρίκνωση ή και κατάργηση των ατομικών ελευθεριών.

Επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση του κορωνοϊού, οργανώνεται και υλοποιείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, ύστερα από την πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση των κυβερνήσεων, μαζική παραγωγή εμβολίων, πριν ακόμη ληφθεί έγκριση από τους αρμόδιους ελεγκτικούς οργανισμούς.

Επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι κυβερνήσεις των κρατών οργανώνουν διαφημιστικές εκστρατείες, κατασπαταλώντας εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου οι πολίτες να «πεισθούν» για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού τους.

Επειδή υπάρχουν αδιαμφισβήτητα αντιφατικές και αλληλοαναιρούμενες ιατρικές αναφορές για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Επειδή δεν γνωρίζουμε τεκμηριωμένα, αν τα εμβόλια εμποδίζουν την διασπορά της νόσου.

Επειδή οι εμβολιασμένοι άνθρωποι μπορούν να μεταφέρουν και να διαδώσουν εν αγνοία τους παθογόνα.

Επειδή είναι άγνωστη η διάρκεια της ανοσίας του εμβολιασμού.

Επειδή κρίνεται πολύ πιθανό να υποβαλλόμαστε τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε μαζικό επαναλαμβανόμενο εμβολιασμό, ώστε να αποκτήσουμε «εμβολιαστική κουλτούρα».

Επειδή δεν έχουν μελετηθεί και αναλυθεί σε βάθος χρόνου οι παρενέργειες του εμβολιασμού στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου.

Επειδή κρίνεται πολύ πιθανό το εμβόλιο του κορωνοϊού να αλλοιώνει ή να παρεμβαίνει στο ανθρώπινο DNA.

Επειδή τα υπάρχοντα εμβόλια δεν παρέχουν πλήρη και επαρκή προστασία έναντι των μεταλλάξεων του κορωνοϊού.

Επειδή τα εμβόλια mRNA δύνανται να προκαλέσουν μελλοντικά άλλες σοβαρές ασθένειες.

Επειδή εκφράζονται από διακεκριμένους επιστήμονες σοβαρές υπόνοιες (ή και βεβαιότητα) ότι για την παρασκευή των εμβολίων έχουν χρησιμοποιηθεί κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων, γεγονός που εγείρει τεράστια και αξεπέραστα ηθικά διλήμματα.

Επειδή και μετά τον εμβολιασμό δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επιστροφή στην κανονικότητα και επομένως το ισοζύγιο οφέλους-ζημίας αποβαίνει αρνητικό και υπαγορεύει σαφώς την σταθερή απόρριψη του εμβολιασμού, αφού αυτά που γνωρίζουμε αναφορικά με τις επιπτώσεις του εμβολίου στην ανθρώπινη υγεία, θεωρούνται ελάχιστα εν σχέσει προς αυτά που αγνοούμε.

Επειδή η διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού δεν μπορεί να κατανοηθεί με όρους προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά η πανδημία χρησιμοποιείται από την παγκόσμια πολιτικοοικονομική ελίτ ως απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τον ακραίο, βίαιο και αθέμιτο ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Πολλοί πιστεύουν ότι ο εγκλεισμός (“lockdown”), η κοινωνική αποξένωση, η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία αποτελούν τα μέσα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η πανδημία αξιοποιείται ως πρόφαση για την δημιουργία του ψηφιακού κόσμου, στον οποίο η ψηφιακή διδασκαλία, η τηλεργασία, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα συνιστούν την θλιβερή και απόκοσμη νέα κανονικότητα.

Επειδή στις ημέρες μας εκκολάπτεται η γέννηση της δυστοπικής κοινωνίας στην οποία οι πολίτες θα ελέγχονται και θα παρακολουθούνται από την ολοκληρωτική εξουσία, με την εφαρμογή και την χρήση συστημάτων υψηλής ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Επειδή ο ταυτόχρονος μαζικός εμβολιασμός της ανθρωπότητας συνιστά ένα κοινωνικό πείραμα παγκοσμίου εμβέλειας, με απώτερο σκοπό την πλήρη υποταγή και την διαρκή και μόνιμη επιτήρηση των πολιτών.

Συνεπώς για τους ως άνω λόγους και αιτίες και για όσους άλλους επιφυλάσσομαι να εκθέσω στο μέλλον, Σας ΔΗΛΩΝΩ ρητώς ότι δεν συναινώ και αρνούμαι να υποβληθώ στην διαδικασία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού SARS–CoV-2».

Με Τιμή.

(Τόπος)………………… Αττικής ………..-……-2021

Ο Δηλών/Η Δηλούσα.

 

Κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, καθίσταται επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, το παρακάτω απόσπασμα από το δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου με τον τίτλο «Η Δύναμη της Μάζας» στο οποίο αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: «Περιπτώσεις κοινωνικού κομφορμισμού μπορεί ο καθένας μας να αναφέρει πάμπολλες από την προσωπική του πείρα. Από την εκούσια αλλά και ακούσια υποταγή στο συρμό έως τις ομαδικές ιδεοληψίες ακόμα και παραισθήσεις που παρουσιάζονται σε ώρες πολεμικής αναταραχής και θρησκευτικής έξαρσης ή πανικού από θεομηνίες και επιδημίες. Το «πλήθος» τότε γίνεται μια συμπαγής μάζα που αισθάνεται, σκέπτεται και δρα με τον ίδιο τρόπο, οι ατομικές αποκλίσεις εξαφανίζονται, διαλύονται μέσα στην κοινή, την απρόσωπη συμπεριφορά. Το οργανωμένο πλήθος, η κοινωνική ομάδα μας στηρίζει, μας προστατεύει, αλλά και θολώνει την όραση, μηχανοποιεί την συμπεριφορά, δένει την σκέψη, αποδυναμώνει την φαντασία μας με τα πολυκαιρισμένα σχήματα των απρόσωπων εννοιών και αξιών της. Από την δουλεία αυτή σώζεται μόνο ο επώνυμος άνθρωπος που θα ορθώσει την κεφαλή του πάνω από τον ορίζοντα της μάζας και θα τολμήσει να αντικρύσει με τις δικές του διανοητικές δυνάμεις τα πράγματα, με την δική του βούληση τις περιπλοκές της ζωής, με την δική του ευαισθησία το θέαμα του κόσμου. Για ένα τέτοιον άθλο όμως χρειάζονται δύο σπάνιες ικανότητες: Ανδρεία και εντιμότητα, ηθική ανδρεία και πνευματική εντιμότητα, που δυστυχώς για το γένος μας είναι των λίγων, των πολύ λίγων ο κλήρος. Μόνο έτσι σπάζει ο άνθρωπος τα δεσμά της πλάνης και κατακτά την ελευθερία της αλήθειας». (Βλέπετε Ευάγγελου Παπανούτσου, «Το Δίκαιο της Πυγμής», Εκδόσεις Δωδώνη 1989, σελ. 43 και σελ. 45-46).

Πηγη:https://enromiosini.gr/arthrografia/δήλωση-άρνησης-εμβολιασμού/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !