ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Υπ.Υγείας : Ακτές της Περιφέρειας Αττικής στις οποίες ΔΕΝ επιτρέπεται η κολύμβηση

newspull
0


Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η
κολύμβηση για τη θερινή περίοδο 2020

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π. Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α΄) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει
2. Τον Α. Ν. 2520/40, όπως ισχύει, τον Υγειονομικό Κανονισμό, τις Υγειονομικές
Διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους.
3. Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ ΄΄ Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης
των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2006/7/ΕΚ΄΄σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και
την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ΄΄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006
4. Την Δ1δ/Γ.Π.οικ.31586/21-5-2020 ( ΑΔΑ: ΩΩΘΟ465ΦΥΟ-ΕΕΔ) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας
μας με θέμα «Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων
χαρακτηρισμού καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2020»
5. Το από 18-6-2020 υπενθυμιστικό e-mail της Υπηρεσίας μας για την ολοκλήρωση
του ελέγχο ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού
καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2020
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 565092/3-8-20 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, το υπ’ αριθμ. πρωτ.
2677/282/2020/8-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, το υπ. αριθμ.565081/3-8-2020
έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής και τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 437304/25-6-2020 και 539704/24-7-2020
έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικής
Αττικής
2
7. Τα αποτελέσματα της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
τα έτη 2019 και 2020
8. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας

---
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ''ΑΠΟΨΗ''
---

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Απαγορεύεται η κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφέρειας
Αττικής, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης
νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα
κατωτέρω:
1 Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων
2 Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
3 Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
4 Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της
Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
5 Στην περιοχή από το Β. άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου
(όριο μαρίνας).
6 Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών
ομβρίων.
7 Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών
εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης
παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού
αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι
τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών
σημάνσεων.
8 Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ
με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται
μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
9 Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου
μώλου του λιμανιού.
10 Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των
εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν.
Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των
κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ .
Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
11 Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.
Β. Οι Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής να συνεργασθούν με τους
υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή
Οργανισμούς (ΕΟΤ κ.λπ) τόσο για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων από τους υπόχρεους, σε τακτή πάντοτε προθεσμία και στα
πλαίσια των υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, όσο και για την τήρηση όρων
υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων
κ.λπ.).
3
Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των ακτών, στις
περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση με ευθύνη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα
σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές
παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να
τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μη καταστρέφονται.
Γ. Οι Υπηρεσίες, Οργανισμοί και ειδικότερα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
βαθμού, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλούνται να
ορίσουν εκπροσώπους για συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής
Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, ώστε να υλοποιηθούν τα
σχετικά Υγειονομικά Προγράμματα και να εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα μέτρα
για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών
που διενεργήθηκαν κατά την προηγούμενη και την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών
Ενοτήτων των Περιφερειών, καθώς και σε αποτελέσματα του προγράμματος
παρακολούθησης της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης της χώρας, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .
Δ. Υπενθυμίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης τόσο του συστηματικού
δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης, όσο και της παρακολούθησης
των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
κ.λπ.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας.
Ε. Τέλος σημειώνεται ότι η παρούσα Απόφαση είναι δυναμική και τροποποιείται κατά
περίπτωση ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών κολύμβησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
 Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ(ΚΛΙΚ)


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !