ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Αυτή είναι η πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ερυθρών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024

newspull
0

20/11/19

Αυτή είναι η πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ερυθρών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 όπως δημοσιεύτηκε στο diavgeia :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ επί του θέματος «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνοπτική
πρόταση της Κοινότητας Ερυθρών σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για το έτος 2020 - 2024».
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.- Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα.
1.2.- Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα
προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Αφορούν
στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης
οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς
τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει
το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα
υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι
προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα,
αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.
1.3.- Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση,
που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και
περιλαμβάνουν: α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους,
αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης και δημόσιας
διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014».
1.4.- Στην προκειμένη περίπτωση η πρότασή μας αφορά ολοκληρωμένο πρόγραμμα
τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας με αναφορά
στην εδαφική περιφέρεια της Κοινότητας Ερυθρών και αποβλέπει στην ανάπτυξη
υποδομών και επενδύσεων εντός αυτής, χωρίς να παραλείπεται η προοπτική
βελτίωσης της δημοτικής οργανωτικής λειτουργίας στην Κοινότητα.
1.5.- Η παρούσα πρότασή μας υποβάλλεται σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου
86 παρ. 4 του Ν.3852/2010, όπως αυτή σήμερα ισχύει.
2.- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.
2.1.- Σύντομη διαπιστωτική αναφορά στα χαρακτηριστικά της Κοινότητας Ερυθρών.
Οι Ερυθρές, παρά το ότι «γεννήθηκαν» πρόσφατα στα μέσα του 19ου αιώνα, στα
πλαίσια συγκρότησης του σύγχρονου Ελληνικού κράτους, κατόρθωσαν να
διαμορφώσουν τη δική τους ιστορία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εργατικότητα,
στην μεθοδικότητα και στην αποτελεσματικότητα της δράσης των κατοίκων του,
που κατόρθωσαν αναδείξουν τις Ερυθρές σε οργανωμένο και συγκροτημένο
βιώσιμο οικιστικό χώρο και κατά το κοινώς λεγόμενο σε κεφαλοχώρι της ευρύτερης
περιοχής. Το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής, η αξιοποίηση
της θέσης του ως συγκοινωνιακού κόμβου, η πρωτοποριακή πολεοδομική του
οργάνωση, ο πρώιμος, σε σχέση με την επικράτεια, εξηλεκτρισμός του, και η
ανάδειξή του σε κέντρο δημόσιας εκπαίδευσης, βεβαιώνουν, μεταξύ πολλών
άλλων, του λόγου το αληθές. Τα τελευταία 30 χρόνια, οι αλλεπάλληλες οικονομικές
κρίσεις, η μεταβολή των παραγωγικών δραστηριοτήτων και οι συνεχείς διοικητικές
μεταρρυθμίσεις, λειτούργησαν «ισοπεδωτικά», για τις Ερυθρές, που ακολουθούν
πλέον τον οδυνηρό δρόμο του μαρασμού. Αποκορύφωμα της «ισοπέδωσης» αυτής
αποτέλεσε και αποτελεί η εφαρμογή του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», που δεν
στέρησαν μόνο τις Ερυθρές από τη διοικητική τους αυτοτέλεια, αλλά και τους
ίδιους τους πολίτες από τη δυνατότητα και την αίσθηση να συμμετέχουν με
οποιοδήποτε τρόπο στη λήψη αποφάσεων, που αφορούν τον τόπο τους. Και όχι
μόνον αυτό. Με την εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», Οι Ερυθρές στερήθηκαν , ή
κινδυνεύουν στο άμεσο μέλλον να τις στερηθούν, σημαντικές διοικητικές και
κοινωνικές δομές (λ.χ. Ειρηνοδικείο, , διαχείριση σχολείων κ.λ.π.). Με λίγα λόγια ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», έχουν θέσει τις Ερυθρές σε τροχιά διαρκούς υποβάθμισης και
απαξίωσης.
2.2.- Αναπτυξιακό όραμα.
Σκοπός της πρότασής μας δεν είναι μόνον να αναστρέψουμε την αναπτυξιακά
καθοδική πορεία των Ερυθρών, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε τις ικανές και
αναγκαίες υλικοτεχνικές και κοινωνικές υποδομές, που θα αναδείξουν την
Κοινότητά μας σε βιώσιμο, διαρκώς αναπτυσσόμενο, κοινωνικό χώρο και σε
παραγωγικό και διοικητικό κέντρο, που θα εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες της
ευρύτερης περιοχής. Η πρότασή μας αποβλέπει να αναμορφώσει και να αναδείξει τις
Ερυθρές και πάλι ως «κεφαλοχώρι» με την αξιοποίηση των νέων κοινωνικών –
παραγωγικών δραστηριοτήτων, των θεσμών συμμετοχής των πολιτών, των
σύγχρονων μεθόδων της διοικητικής επιστήμης και των νέων τεχνολογιών. Με λίγα
λόγια η πρότασή μας συντείνει στην ανάδειξη των Ερυθρών σε ένα mini
αναπτυσσόμενο μητροπολιτικό κέντρο – κοινωνικό σημείο της ημιορεινής και
ορεινής Μάνδρας Ειδυλλίας.
2.3.- Κατευθυντήριες αρχές.
Οι κατευθυντήριες αρχές της πρότασής μας είναι :
α) Η αρχή της τοπικής αυτονομίας, που συνιστά διαρκή διεκδικητική επιλογή και
αποβλέπει στον ουσιαστικό καθορισμό της αναπτυξιακής πορείας της Κοινότητας
περισσότερο από τα Κοινοτικά ΄Όργανα (Συμβούλιο και Συνέλευση των Κατοίκων)
και λιγότερο από κεντρικά-Δημοτικά Όργανα του Δήμου μας.
β) Η αρχή της άμεσης δημοκρατίας, με την οποία το βάρος της λήψης των
στρατηγικής σημασίας αποφάσεων ανατίθεται στη Συνέλευση των Κατοίκων και η
εκτέλεσή τους στο Κοινοτικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
γ) Η αρχή της παραγωγικής και διοικητικής ανασυγκρότησης, με τη οποία θα
επιτευχθεί αφενός η κοινωνικά ωφέλιμη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων
της Κοινότητας και αφετέρου η διατήρηση, η αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη
σημαντικών διοικητικών και κοινωνικών μονάδων (με έμφαση στην περίθαλψη, στην
πρόνοια, στην εκπαίδευση και στην παιδεία καθώς επίσης και στη δημιουργική
απασχόληση.
δ) Η αρχή της ήπιας ανάπτυξης με την οποία αφενός θα προωθούνται νέες
παραγωγικές δραστηριότητες μηδενικής ή ελάχιστης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
και αφετέρου θα προσαρμόζονται οι υφιστάμενες στην ανάγκη προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος και του ιστορικού τοπίου
-------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μετά το φωτορεπορτάζ του newspull.gr αντικαταστάθηκε η περίφραξη στα αντιπλημμυρικά της Μάνδρας(photos)

--------------------------------------------------------------------------

2.3.- ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΞΟΝΕΣ) ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ.
Ακολουθώντας τα όσα επιτάσσει η σχετική νομοθεσία οι προτάσεις μας ως προς τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος διατυπώνονται –
ορίζονται με την μορφή αξόνων, που είναι οι εξής: α) Περιβάλλον και Ποιότητα
Ζωής, β) Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός, γ)
Τοπική Οικονομία και Απασχόληση και δ) Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του
Δήμου. Το περιεχόμενο των προτεινόμενων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων -
αξόνων της Κοινότητας Ερυθρών, στο πλαίσιο της πρότασης μας για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας 2020-2024, έχουν ως
ακολούθως
2.3.1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής.
α) Κατάρτιση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων που θα διαμορφωθεί και
θα εκτελεσθεί με τα κριτήρια της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και του κοινωνικού οφέλους.
β) Ολοκλήρωση του εσωτερικού αστικού οδικού δικτύου, με καθολική διάνοιξη των
οδών, που έχουν προβλεφθεί από το υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο.
γ) Ανάδειξη και διαμόρφωση του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, που έχουν
προβλεφθεί από το υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο.
δ) Βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου.
ε) Ολοκλήρωση ενός αποτελεσματικού και σύμφωνου με τους κανόνες της δημόσιας
υγιεινής αποχετευτικού συστήματος.
στ) Κατάρτιση και εφαρμογή αποτελεσματικού τοπικού σχεδίου πολιτικής
προστασίας για την αντιμετώπιση κάθε είδους ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς
επίσης και των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
ζ) Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης για την περισυλλογή και φροντίδα
των αδέσποτων ζώων, στα πλαίσια του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και με
την πλήρη αξιοποίηση των κρατικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.
η) Κατάρτιση μελετών και εκτέλεση έργων, που διασφαλίζουν την οδική διασύνδεση
των Ερυθρών με τον, υπό υλοποίηση, οδικό άξονα Ελευσίνα – Υλίκη, καθώς επίσης
και την απόκτηση προσβασιμότητας στο μελλοντικό σιδηροδρομικό δίκτυο ΘήβαςΘριασίου πεδίου.
ζ) Ολοκλήρωση της επέκτασης του σχεδίου πόλης με επανακαθορισμό των χρήσεων
γης προς όφελος της τοπικής οικονομίας.
η) Καθορισμός χρήσεων γης στην έκταση της πρώην ΝΑΤΟικής βάσης με σκοπό την
αξιοποίησή της με αποκλειστικό κριτήριο το κοινωνικό όφελος και απόδοσή της στο
Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας και στην Κοινότητα Ερυθρών.
θ) Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση μελετών για την δημιουργία υποδομών και
υποδοχών για την εγκατάσταση Τμημάτων (ποτών και τροφίμων) του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
ι) Πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας των κτιρίων σχολικών κτιρίων του
συνόλου των υφισταμένων σχολικών μονάδων.
ια) Εγκατάσταση και λειτουργία κτηματολογικού γραφείου για την εξυπηρέτηση των
πολιτών όχι μόνον της Κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης ημιορεινής περιοχής του
Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
ιβ) Ένταξη του ορεινού όγκου του Κιθαιρώνα σε καθεστώς πλήρους και
αποτελεσματικής προστασίας του ορεινού όγκου του Κιθαιρώνα.
ιγ) Ανάπλαση της έκτασης του περιαστικού άλσους στην νότια είσοδο των Ερυθρών
και αξιοποίησή του για ήπιου χαρακτήρα κοινωνικές δραστηριότητες.
ιδ) Αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων ως δασικών εκτάσεων.
ιε) Αποκατάσταση της λειτουργίας της Παρακαμπτήριου Οδού, ως τμήματος της
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών και κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στην διασταύρωση
αυτής με την επαρχιακή οδό Ερυθρών-Πλαταιών.
ιστ) Δημιουργία Ενεργειακού Κέντρου στην Κοινότητα Ερυθρών.
ιζ) Λειτουργική επαναδιαμόρφωση του κτιρίου του Δημαρχείου Ερυθρών και του
συγκροτήματος του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου.
ιθ) Κατασκευή και λειτουργία Πράσινου Σημείου.
2.3.2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.
α) Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Υγείας σε έκταση της πρώην ΝΑΤΟικής Βάσης.
β) Αναβάθμιση των σχολικών μας μονάδων όλων των βαθμίδων δημόσιας
εκπαίδευσης, τόσο με την βελτίωση των υφισταμένων υποδομών τους, όσο και με την
αναμοριοδότησή τους με σκοπό την εξάλειψη των διδακτικών κενών.
γ) Προβολή και προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που βασίζονται κυρίως
στην ερασιτεχνική δημιουργία και στην εθελοντική συλλογική - κοινωνική
συνεισφορά, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους μας, με απόλυτο σεβασμό
στην αυτόνομη λειτουργία και δράση τους.
δ) Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου σε υφιστάμενη δημοτική έκταση.
ε) Βελτίωση και αξιοποίηση των υφισταμένων αθλητικών υποδομών με σκοπό την
απαρακώλυτη χρήση τους από τους πολίτες είτε μεμονωμένα, είτε συλλογικά.
στ) Άμεση αξιοποίηση της απαλλοτριωμένης έκτασης από την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», με σκοπό τη δημιουργία νέας σύγχρονης αθλητικής
εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης.
ζ) Ανάδειξη και προβολή του αρχαιολογικού χώρου της Μάχης των Πλαταιών και
του αρχαίου οδικού δικτύου και την ένταξή τους στις πολιτιστικές και ιστορικές
διαδρομές του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αττικής.
η) Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Εικονικής Πραγματικότητας με αναφορές
στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και στη Μάχη των Πλαταιών.
θ) Λειτουργία υποκαταστήματος του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
2.3.3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση.
Ενθάρρυνση, προώθηση και υποστήριξη της αλληλέγγυας οικονομίας, με την ίδρυση
και λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με βασικό σκοπό την
απασχόληση ανέργων σε τομείς, που δεν υφίσταται τοπικός ανταγωνισμός, όπως η
ιστορική και πολιτιστική περιήγηση και ο τουρισμός.
2.3.4. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.
α) Αποκεντρωμένη λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας, με την ίδρυση
αντίστοιχης αυτόνομης διοικητικής μονάδας.
β) Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών
γ) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμο στην Κοινότητα και συγκεκριμένα
αυτών, που σχετίζονται με τη χρήση κοινοχρήστων και δημοτικών χώρων, με την
εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την
διαχείριση επίλυσης προβλημάτων απρόβλεπτου ή επείγοντος χαρακτήρα.
 Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ερυθρών
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη, με βάση την εισήγησή του
να καταθέσουν τις επισημάνσεις - παρατηρήσεις – προτάσεις τους.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, όλα τα μέλη,
τοποθετήθηκαν επί της ανωτέρω εισήγησης και δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις
γενικές γραμμές αυτής.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ερυθρών, κατόπιν διαλογικής συζήτησης
 Αποφασίζει Ομόφωνα
1.Καταρτίζει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Κοινότητας Ερυθρών για την περίοδο
2020 -2024 σύμφωνα με την συνοπτική πρόταση που αναφέρεται στο εισηγητικό και
η οποία επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αυξ.αριθμό 9
 Ο Πρόεδρος Τα μέλη
 Δημήτριος Παγώνης Ευαγγ.Υφαντής
 Σωτ.Γκιόκα – Σοφ.Σταμάτη
Ερυθρές 15 /10/2019 Θ.Κώνστας – Θεοφ.Αικατερίνη
Πιστό Αντίγραφο Ο Πρόεδρος


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !