ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Στις 120 δόσεις οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019

newspull
0


Ακόμη και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019, αλλά αφορούν υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018 μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με διάταξη που περιελήφθη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την ίδια ώρα, δίνεται η δυνατότητα και στις εταιρείες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στα άρθρα 98 και 100 του ν. 4611/2019 για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση:

Σε ρύθμιση αποπληρωμής σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν να υπαχθούν και όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή θα βεβαιωθούν έως και τις 30-9-2019 εφόσον αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31-12-2018.
Αυτό σημαίνει ότι:

   α) Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων για έτη μέχρι το 2018 μπορούν να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30-9-2019 και στη συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές φόρων και προστίμων που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις και με έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των τόκων που θα έχουν επιβληθεί.

   β) Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις για φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιπούς φόρους περιόδων και ετών μέχρι το 2018, από τις οποίες θα προκύψουν επιπλέον ποσά φόρου προς πληρωμή επιβαρυμένα με πρόστιμα ή και τόκους, θα μπορούν να ρυθμίσουν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις την εξόφληση των ποσών αυτών και μάλιστα με έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των τόκων.

   γ) Όλα τα ποσά των πρόσθετων φόρων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί φέτος ή θα επιβληθούν μέχρι 30-9-2019 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

   δ) Ο ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου του 2018 που βεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία, εφόσον δεν έχει ακόμη εξοφληθεί μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι τις 30-9-2019 σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

   ε) Ο ΦΠΑ του Δεκεμβρίου του 2018 που βεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 σε επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, εφόσον δεν έχει ακόμη εξοφληθεί, μπορεί να ρυθμιστεί σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

2 Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ, ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων στις οποίες μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2018 οφειλές τους προς τις ΔΟΥ, τα τελωνεία και τις λοιπές φοροεισπρακτικές υπηρεσίες αυξάνεται από 24 ή 36 σε 120.

Ειδικότερα:

   α) Για όσα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα είχαν κατά το φορολογικό έτος 2017 ακαθάριστα έσοδα έως 2.000.000 ευρώ και καθαρά κέρδη μέχρι 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν ζημίες, θα ισχύει πλέον η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών τους, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2018, σε 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν έκπτωσης 10% επί των ήδη συσσωρευμένων τόκων και προσαυξήσεων και υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.

   β) Για όσα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα είχαν κατά το φορολογικό έτος 2017 ακαθάριστα έσοδα έως 2.000.000 ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ ο ακριβής αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να ρυθμίζονται οι οφειλές τους θα καθορίζεται από τη φορολογική διοίκηση (την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) με βάση τα ακόλουθα «βήματα»:

1ο βήμα: Με βάση το συνολικό καθαρό κέρδος του φορολογικού έτους 2017 θα προσδιορίζεται το «ετήσιο ποσό καταβολών» με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών, που ανέρχονται σε:

   α) 4% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ,

   β) 6% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ,

   γ) 8% για το τμήμα του ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ,

   δ) 10% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ,

   ε) 12% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ,

   στ) 15% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ,

   ζ) 20% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ,

   η) 25% για το τμήμα ετήσιου καθαρού κέρδους πάνω από τα 100.000 ευρώ.

2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» θα διαιρείται, στη συνέχεια, με τον αριθμό 12 και έτσι θα ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής, το οποίο θα προκύπτει αφού αφαιρεθεί τουλάχιστον το 10% των ήδη συσσωρευμένων προσαυξήσεων και τόκων και αφού προστεθεί ποσό τόκων προσδιοριζόμενο με ετήσιο επιτόκιο 5%, θα διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης θα προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής.

Η σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., διευκρινίζει τα εξής:

Πρόκειται για την ορθή ερμηνεία με την εγκύκλιο Ε.2109/13-6-2019, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, της περικοπής της παρ. 1 του άρθρου 98 του πρόσφατου νόμου 4611/2019, η οποία ορίζει: «εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, ως ακολούθως…..». Στην εγκύκλιο η διάταξη αυτή διατυπώνεται ερμηνευτικά ως εξής:

«Επισημάνσεις: Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που βεβαιώθηκαν έως την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31η Δεκεμβρίου 2018».

Συνεπώς ακόμη και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019, αλλά αφορούν υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018 μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Δηλαδή σε ρύθμιση αποπληρωμής σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν να υπαχθούν και όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή θα βεβαιωθούν έως και τις 30/9/2019 εφόσον αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018.

Κατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα μέχρι 30/09/2019 για τις φορολογικές οφειλές φόρων, τόκων και προστίμων που θα προκύψουν:

1ον σε όσους φορολογούμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις (φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων για φορολογικά έτη μέχρι και το 2018), ή
2ον θα υποβάλλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, ή
3ον μετά από φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.
Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ προβλέπονται μεταξύ των τροποποιήσεων στα άρθρα 98 και 100 του νόμο 4611/2019 για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και η επέκταση και στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι τις 31/12/2018.

Εταιρείες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 36 δόσεων έχουν δικαίωμα να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις.

Εάν οι εταιρείες έχουν διακόψει τις εργασίες τους, λαμβάνεται υπ’ όψη ο κύκλος εργασιών του έτους διακοπής των εργασιών της (να είναι κάτω από 2 εκατ. ευρώ).

πηγη

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !