ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ)

 

Αποζημιώσεις πλημμυροπαθών: Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο απόσπασμα....

newspull
1


γράφει ο Παναγιώτης Απ. Κουτσουλέλος
Έχω επανειλημμένα επισημάνει, είτε έμμεσα είτε άμεσα, από τη σελίδα αυτή, την ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου μας, προκειμένου να ανταποκρίνεται, έναντι των πολιτών, που έχει ταχθεί να υπηρετεί, στις στοιχειώδεις προς αυτούς υποχρεώσεις του, που του θέτουν ο νόμος και το Σύνταγμα αυτής της χώρας.

Το σημερινό μου αφήγημα, που βασίζεται  σε αδιαμφισβήτητα δεδομένα, που είναι στη  διάθεση του καθενός, αφορά στη διαδικασία καταβολής οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την αντικατάσταση της οικοσκευής, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την πλήρη διοικητική αδυναμία, τη διαχειριστική ανεπάρκεια και το ερασιτεχνισμό, που διακρίνει τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ως προς τον χειρισμό του συγκεκριμένου ζητήματος.

Μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, στις 7 Αυγούστου 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, με την, με αριθμό 173/2018, απόφασή του, εγκρίνει τα, με αριθμούς πρωτ. 6780/07.05.2018, 7183/11.05.2018 και 10509/28.06.2018, πρακτικά της Επιτροπής για τον Ελεγχο της Συνδρομής των Προυποθέσεων για Οικονομική Ενίσχυση Αποκατάστασης Ζημιών Κύριας Κατοικίας αι Αντικατάστασης της Οικοσκευής και καθορίζει 372 δικαιούχους για την καταβολή της σχετικής οικονομικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 1.237,295 ευρώ. Ας αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι είχαν προηγηθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, ο έλεγχος των αιτήσεων αυτών από την προαναφερόμενη Επιτροπή και κυρίως η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρινόταν η συνολική δαπάνη οικονομικής ενίσχυσης.

Η απόφαση αυτή, δέχθηκε τα εύλογα και δίκαια παράπονα των συμπολιτών μας, τόσο ως προς το χρόνο έκδοσης της, λαμβανομένου υπόψη ότι υπήρχαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, όσο και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων, δεδομένου ότι μέρος από το  σύνολο των αιτήσεων, που είχαν υποβληθεί, είχαν γίνει αποδεκτές. Παρά ταύτα, όλοι ανέμεναν ότι η, με αριθμό 173/2018, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έβαινε προς υλοποίηση, με την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης στους 372 πληγέντες.

Ωστόσο οι ημέρες και οι μήνες παρέρχονταν, από τη έκδοση της απόφασης αυτής, χωρίς να λαμβάνει κανείς από τους 372 δικαιούχους την προβλεπόμενη και ήδη εγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση. Η καθυστέρηση αυτή, ως προς την οποία ουδεμία επίσημη δικαιολογία παρεχόταν από τη Δημοτική Αρχή, δημιούργησε έντονες αμφιβολίες και ανησυχίες σχετικά με την ικανοποίηση των δικαιούχων.   

Αμφιβολίες και κυρίως ανησυχίες, που δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν στις 12.10.2018, όταν δημοσιεύθηκε η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση αυτή περιείχε, μεταξύ άλλων, ως θέματα συζήτησης και λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα συνεδρίαζε στις 16.10.2018, την έγκριση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και σε λοιπούς πληγέντες καθώς επίσης και την τροποποίηση της, με αριθμό 173/2018, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη συζήτηση των εν λόγω θεμάτων η κα Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη τροποποίησης της προαναφερόμενης απόφασης και περαιτέρω δήλωσε, ότι με βάση το πρακτικό, με αριθμό 17530/16.10.2018, πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής – που σημειωτέον συντάχθηκε την ίδια ημέρα (!!!!) με αυτήν της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου – υποβλήθηκαν συνολικά 984 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 485, οι 12 παραπέμφθηκαν για επανέλεγχο  και οι λοιπές 487 κρίθηκαν απορριπτέες λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας δικαιολογητικών. Παρά τις γενόμενες ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και των γραφειοκρατικών παλινωδιών, ουδεμία πειστική και επαρκής απάντηση δόθηκε από τους παρόντες εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής.

Ακολούθησε η έκδοση της, με αριθμό 205/2018, ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίσθηκαν περαιτέρω 73 δικαιούχοι, ζητήθηκε επανέλεγχος για 12 αιτούντες και απορρίφθηκαν ως μη δικαιούχοι 487 συμπολίτες μας, λόγω μη συνδρομής των νομίμων προυποθέσεων.

Αυτό, που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί αρνητική εντύπωση, ως προς την , με αριθμό 2015/2018, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  δεν είναι τόσο ότι οι 487 αιτήσεις των ενδιαφερόμενων απορρίφθηκαν συλλήβδην και χωρίς καμία, εξατομικευμένη κατά περίπτωση, αιτιολογία, όσο το γεγονός ότι στη διαδικασία λήψης της έλαβαν μέρος, κατά παράβαση του νόμου, και δημοτικοί σύμβουλοι, που έκριναν είτε δικές τους αιτήσεις, είτε συγγενικών τους προσώπων (!!!!!).

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 19.10.2018, η αντιπολίτευση αντιλαμβανόμενη εκ των υστέρων τις νομικές και ουσιαστικές αδυναμίες της, με αριθμό 205/2018, απόφασης, με την, με αριθμό πρωτ. 17776/17.10.2018, αίτηση της, ζητά τη επανασύγκληση  του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό την ανάκληση της απόφασης αυτής. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία όρισε τη συζήτηση του σχετικού θέματος κατά τη συνεδρίαση του οργάνου που θα γίνει στις 12.11.2018.

Περαιτέρω η Δημοτική Αρχή, όντας ανήσυχη, από τις αντιδράσεις, που προκλήθηκαν, μετά την έκδοση της, με αριθμό 205/2018, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22.10.2018, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καλεί τους απορριφθέντες αιτούντες να υποβάλλουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, ενστάσεις, μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2018. Φυσικά τόσο η εν λόγω ανακοίνωση, όσο και η προτεινόμενη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, έγινε μόνον για επικοινωνιακούς λόγους, δεδομένου ότι μετά την έκδοση της, με αριθμό 205/2018 απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε και το πρακτικό της επιτροπής, με αριθμό πρωτ. 17530/16.10.2018, μπορεί να γίνει μόνον ειδική προσφυγή από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή του κατά το νόμο οριζόμενου οργάνου κατά της απόφασης αυτής, και όχι ένσταση. Και αυτό δεν το ισχυρίζομαι  αυθαίρετα και ανεύθυνα. Μία ανάγνωση και μόνο του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, αρκεί για να την επαλήθευση του ισχυρισμού μου.


Κατά τον τόπο αυτό, και ενώ οδεύουμε τάχιστα στην ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους από τη φονική και καταστροφική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017, ουδείς από τους πληγέντες συμπολίτες έχει λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο οικονομική ενίσχυση για την αντικατάσταση της οικοσκευής. Κύρια και βασική υπεύθυνη για την μη καταβολή της συγκεκριμένης αποζημίωσης, ήταν, είναι και παραμένει η Δημοτική Αρχή, που έμπρακτα αποδεικνύει την διοικητική της ανικανότητα να διαχειριστεί μία τόσο σημαντική υπόθεση, που αφορά εκατοντάδες οικογένειες της πόλης της Μάνδρας. Περαιτέρω και παράλληλα, υπεύθυνη είναι και η δημοτική αντιπολίτευση, η οποία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ουδόλως άσκησε το ελεγκτικό της έργο, που της ανέθεσαν με την ψήφο τους οι πολίτες. Ένα ελεγκτικό έργο, που αν είχε ασκηθεί οργανωμένα και συγκροτημένα, ενδεχομένως θα απέτρεπε τις όποιες  καθυστερήσεις και παλινωδίες της Δημοτικής Αρχής.

Το έχω αναφέρει και στο παρελθόν, το αναφέρω και τώρα. Ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας, τόσο ως διοικητικός μηχανισμός, όσο και ως ενότητα κοινωνικών δομών, μετά την 15η Νοεμβρίου 2017, τελεί σε κατάσταση κατάρρευσης και αποσύνθεσης. Το τοπικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή Δημοτική Αρχή και Δημοτική Αντιπολίτευση, ως ενιαίο θεσμικό σύστημα τοπικής εξουσίας, τελούν σε πλήρη αδυναμία  διαχείρισης του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να κλονίζεται τόσο η εμπιστοσύνη του πολίτη προς την τοπική διοίκηση, όσο και η δημοκρατική  αρχή λειτουργίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που επιβεβαιώνει το πόρισμα αυτό, αποτελεί το αφήγημα για τις οικονομικές, που σας προπαρέθεσα. Ένα αρνητικό παράδειγμα προς αποφυγή, δεδομένου ότι το τοπικό πολιτικό σύστημα εξουσίας, αδυνατεί να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ανάγκες πολιτών, που μάλιστα έχουν πληγεί, ακόμη και ανεπανόρθωτα, από θεομηνία. Ένα παράδειγμα, που βεβαιώνει ότι το σύστημα αυτό, παραπέμπει την ικανοποίηση άμεσων αναγκών των πληγέντων στο αβέβαιο μέλλον και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών στο απόσπασμα της αδιαφορίας, της αδράνειας, της ανικανότητας και της μικροπολιτικής σκοπιμότητας.

Κριεκούκι 28η Οκτωβρίου 2018
Παναγιώτης Απ. Κουτσουλέλος
Δημότης Μάνδρας Ειδυλλίας
πηγη-Γκουστέρα


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:Δημοσίευση σχολίου

1Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

  1. Ενδιαφερον αρθρο.Παντα ενδιαφεροντα γραφει ο συγκεκριμενος αρθρογραφος!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια.Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τις υπογράφουν.Αν υπάρχουν πνευμ.δικαιώματα παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αφαίρεση τους(των αναρτήσεων ή αναδημοσιεύσεων).Ενημερώστε μας άμεσα εάν θίγεστε απο κάποια ανάρτηση ώστε να την αφαιρέσουμε.
Εισαγωγικός Σχολιασμός (μπλέ γράμματα)
Σε ορισμένες αναρτήσεις υπάρχει περίπτωση σαν πρόλογος να υπάρχει δικός μας σχολιασμός.Αυτή είναι η δική μας άποψη για το θέμα και δεν υποχρεώνουμε κανέναν να την διαβάσει...
---
Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του newspull.Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται όπου αυτά εντοπίζονται(ενημερώστε μας και εσείς εάν χρειαστεί).

Δημοσίευση σχολίου

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !